Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil forenkle administrasjonen i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil slå sammen administrative fagmiljøer i departements-fellesskapet. Formålet er å styrke fagmiljøene og redusere administrative kostnader. - Modernisering av offentlig sektor skal frigjøre ressurser fra administrasjon til faglig arbeid og bedre tjenester. Med denne strategien tar regjeringen egen medisin, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag har hvert enkelt departement egne enheter for personalfunksjoner, arkivfunksjoner, innkjøp og kontorstøtte – og noen departementer drifter egne IKT-løsninger. Om lag 30 prosent av årsverkene til departementene er i dag knyttet til administrasjon og sikkerhet.

- En forutsetning for at departementene kan løse sine samfunnsoppgaver, er gode og effektive administrative tjenester. Dersom vi samler kompetansemiljøene, kan vi skape mer attraktive fagmiljøer, bedre samhandling mellom departementene og styrke kvaliteten på tjenestene, sier Sanner. 

En ny strategi legger grunnlaget for en bedre og mer effektiv administrasjon i departementsfellesskapet. Felles løsninger, samlet kompetanse, standardisering og ny teknologi vil kunne gi stordriftsfordeler og tjenester med bedre kvalitet. For å ta ut gevinstene, må departementene i større grad ta i bruk fellesløsninger. Målet er at flere administrative tjenester i departementene leveres som fellestjenester innen 2020, går det frem av strategien.

- Departementene flytter inn i nye lokaler om 8-10 år. Det er viktig å tenke nytt når vi nå planlegger et nytt, samlet regjeringskvartal, sier Sanner.

I følge Sanner vil noen tiltak kunne igangsettes raskt, mens andre krever mer omfattende prosesser.  Departementet har nå satt i gang eller har under planlegging tiltak for å forbedre de administrative tjenestene i departementene. Dette gjelder blant annet personalfunksjoner, lønn og regnskap, arkivfunksjon og IKT. 

Viktige grep i det videre arbeidet er å standardisere tjenester og arbeidsprosesser, og samling og etablering av sterke fagmiljøer. Strategien følges opp av en handlingsplan.