Høring av forslag til ny boklov

Loven vil blant annet erstatte forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid ved omsetning av bøker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2022

Vår ref.: 22/4032

Høring av forslag til ny boklov

Høringsbrevet som PDF (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven).

Loven vil blant annet erstatte forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 18. november 2022.

 

Med hilsen

Ellen Knutsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Astrid Zachariassen
fagdirektør

 

Departementene

Andre statlige organ:

Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene)

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse 

Diskrimineringsnemnda

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

KORO - Kunst i offentlege rom / Kunst i offentlige rom

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken

Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet

Longyearbyen lokalstyre

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Medietilsynet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider / Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje

Norges forskningsråd

Norsk filminstitutt

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Nynorsk kultursentrum

Regelrådet

Riksteatret

Samisk Kunstnerråd

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Språkrådet

Statped

Svalbard museum

Utdanningsdirektoratet

Særskilde statlige organ:

Sametinget

Sysselmesteren på Svalbard

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Interesseorganisasjoner:

Bibliotekarforbundet

Bokhandlerforeningen

De norske Bokklubbene

Den norske Advokatforening

Den norske forfatterforening

Den norske forleggerforening

Foreninga Samiske Forfattere/

Forfatterforbundet

Forskerforbundet

Fri Bokhandel BA

Grafill - norsk organisasjon for visuell kommunikasjon

Handel og Kontor i Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Kopinor

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Kulturforbundet i Delta

Landsorganisasjonen i Norge - LO

Mediebedriftenes Landsforening

Nettverk for private høyskoler

Noregs Mållag

Norsk Bibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk forfattersentrum

Norsk forleggersamband

Norsk Industri

Norsk kritikerlag

Norsk Målungdom

Norsk oversetterforening

Norsk studentorganisasjon

Norske Barne- og ungdomsforfattere

Norske Dramatikeres Forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Samisk forfatterforening

Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet i Norge 

Skolebibliotekarforeningen i Norge

Studentmållaget I Oslo

Unio

Universitets- og høgskolerådet

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Andre aktører:

Akademika

ABC-Company E-skuvla AS

Arve Juritzen

Bibelselskapet

Biblioteksentralen AL

Bokbasen

Bokkompaniet

Boklageret AS

Bonnier

Bookbeat

Bookis

CálliidLágádus

Davvi Girji

Det Norske Samlaget 

eBokNorden

Egmont

Fabel/Lydbokforlaget

Fagbokforlaget

Foreningen!les

Forlaget DAT

Forlagssentralen

Frisk forlag

Helge Rønning

Iđut AS

Leser søker bok

No Comprendo Press

NORLA

Norsk barnebokinstitutt

NRK

Olaug Nilssen

Podimo

Ruija Forlag

Samisk Litteratursenter

Sentraldistribusjon

Spartacus Forlag

Storytel

Svalbard museum

Tore Slaataa

Tronsmo bokhandel

Vigmostad & Bjørke

Universitet og høyskoler:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Forsvarets høgskole

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Politihøgskolen

Sámi allskuvla/Samisk høgskole