Høland Sparebank og Setskog Sparebank gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har 30. juni 2010, med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, gitt tillatelse til at Høland Sparebank og Setskog Sparebank slår seg sammen, med Høland Sparebank som overtakende bank, på nærmere angitte vilkår.

Kvale Advokatfirma DA
v/advokat Christian Stang Våland
Postboks 1752 Vika
0122 OSLO

Deres ref.                         Vår ref.                           Dato
                                       10/2533 MW/AaN             30.06.2010


Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Høland Sparebank og Setskog Sparebank 


Det vises til søknad 23. april 2010 til Finanstilsynet, hvor det på vegne av Høland Sparebank og Setskog Sparebank søkes om tillatelse til å slå seg sammen med Høland Sparebank som overtakende bank. Det er videre søkt om tillatelse til forhøyelse av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken i forbindelse med sammenslåingen, og godkjennelse av vedtektsendringer. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 27. mai 2010.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Setskog Sparebank til Høland Sparebank i samsvar med vedtak truffet i bankenes forstanderskap 22. april 2010. Tillatelsen omfatter også forhøyelse av eierandelskapitalen i Høland og Setskog Sparebank, jf. beskrivelse i sammenslutningsavtalens pkt. 3.8.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Høland Sparebank og Setskog Sparebank skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført.
  2. Kontoret til Setskog Sparebank i den sammenslåtte banken kan ikke nedlegges uten godkjenning fra Finansdepartementet.

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Høland og Setskog Sparebank i forbindelse med sammenslåing av sparebankene etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Mirella E. Wassiluk
                                                                   underdirektør

 

Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 10/4206)