Høring - forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagt høringsnotat endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. NB: På grunn av stor mengde høringssvar tar det noe tid før alle svar er publisert på denne siden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2020

Vår ref.: 20/3819

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagt høringsnotat endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

Departementet foreslår at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger. Departementet sender på høring flere alternativer for hvordan loven kan endres, og ber om høringsinstansenes innspill til alternativene: 

 • Alternativ A
  Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort.
 • Alternativ B
  Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves med unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra kommunale bygning.
 • Alternativ C
  Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet.
 • Alternativ D
  Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Høringsfristen er mandag 31. august 2020.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Kristin Bjarke Pettersen
seniorrådgiver

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Oslo Met
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den norske kirke
Elevorganisasjonen
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Samfunnsbedriftene (tidligere KS bedrift)
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Hørselshemmedes landsforbund
Fellesorganisasjonen
FN-sambandet
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
UngOrg - Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo
Norsk Heraldisk Forening
Redd barna
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Seniorenes Fellesorganisasjon