Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. I dag får enslige mindreårige asylsøkere, som er under 15 år når asylsøknaden fremmes, tilbud om opphold i et omsorgssenter. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er i dag ansvarlig for tilbudet som er regulert i barnevernloven. I forslaget til ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2016

Vår ref.: 15/3712

Høring  - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven)

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. I dag får enslige mindreårige asylsøkere, som er under 15 år når asylsøknaden fremmes, tilbud om opphold i et omsorgssenter. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er ansvarlig for tilbudet som er regulert i barnevernloven. Kravene til kvalitet, godkjenning, tilsyn og rettigheter for barn i barneverninstitusjoner gjelder i dag tilsvarende for omsorgssentre.

Den store tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015 var utfordrende for Bufetat å håndtere. Det var krevende å skaffe tilstrekkelig antall plasser i omsorgssentre. Situasjonen synliggjorde behovet for et mer fleksibelt regelverk som kan ta høyde for varierende ankomsttall. Departementet har samtidig sett et behov for å regulere bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år løsrevet fra ordinære barneverninstitusjoner. Enslige mindreårige asylsøkere er en sammensatt gruppe med ulike behov, og gruppen skiller seg fra barn i det ordinære barnevernet. Departementet foreslår derfor en egen lov om enslige mindreårige asylsøkere som er mer tilpasset denne gruppen barn, og som samtidig gir myndighetene større fleksibilitet.

Departementet foreslår at Bufetat fortsatt skal ha ansvar for tilbudet og omsorgen for barna i sentrene. Som i dag skal omsorgssenteret ha ansvaret for å utøve omsorgen på vegne av Bufetat. Barna skal få forsvarlig omsorg. I en ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningfaglig standard. Det foreslås at krav til kvalitet skal være lovfestet.

Omsorgssentertilbudet skal kunne differensieres ut fra barnas alder og behov. For eksempel kan eldre barn bo i avdelinger med lavere bemanning enn yngre barn. Søsken skal som hovedregel bo på samme avdeling, med mindre det ikke er forsvarlig eller til barnas beste. Bufetat skal kunne tilby yngre barn å bo i en familie som et alternativ til et omsorgssenter. Et slikt botilbud eksisterer ikke i dag. Det foreslås også at Bufetat kan opprette en ankomstenhet som vurderer hvilket omsorgssenter som passer for barnet.

Barnas situasjon og behov skal kartlegges ved ankomst til senteret og danne grunnlag for oppfølging i senteret og eventuell etterfølgende bosetting. Departementet foreslår at fylkesmannen skal føre tilsyn med omsorgssentre og familiebaserte botilbud. Alle omsorgssentre skal godkjennes. I dag er det kun private og kommunale omsorgssentre som må godkjennes. Departementet foreslår at også de statlige omsorgssentrene skal godkjennes. Adgangen til bruk av tvang i omsorgssentre skal være mer begrenset enn i barneverninstitusjoner.

Departementet åpner for at barn som har fylt 15 år i omsorgssentre skal kunne flyttes til utlendingsmyndighetenes mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Dette kan eksempelvis bli nødvendig i perioder med høye ankomsttall, eller dersom barn blir boende lenge i omsorgssentre. Som hovedregel skal søsken ikke splittes. Barnets skolegang bør hensyntas ved flytting, for eksempel ved å tilstrebe at flytting kan skje uten at barnet må bytte skole. Videre foreslås det å innføre en opplysningsrett til utlendingsmyndighetene om forhold som kan ha betydning for vurderingen av barnets beste i utlendingssaken. Det foreslås ikke en opplysningsplikt.

Loven kan utvides til å omfatte enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år. Loven vil også på lengre sikt kunne utvides til å regulere bo- og omsorgstiltak til enslige mindreårige etter bosetting.

Høringsfristen er onsdag 2. november.

Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen                                                                       

 Kjetil Moen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Mette K. Solum

                                                                                          avdelingsdirektør

 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Høringsliste

Alle landets kommuner

Alle landets fylkesmenn

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Helsetilsynet

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Volda

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Østfold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges forskningsråd (NFR)

Norsk Innvandrerforum

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets utlendingsenhet

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

UIT – Norges arktiske universitet

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesorganisasjonen

Flyktninghjelpen

Forandringsfabrikken

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner

Hovedorganisasjonen Virke

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Press – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Røde Kors

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Unge Duer

UNICEF Norge

UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Vergeforeningen følgesvennen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund