Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

I høringsnotatet foreslås en ny bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i forbindelse med håndheving av lovgivningen om arbeidsmiljø, toll, skatt, avgifter, trygder eller tilskudd eller bidrag av offentlige midler. Forslaget skal bidra til å legge til rette for informasjonsutveksling mellom offentlige etater i deres arbeid med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2018

Vår ref.: 18/2673 ES AHI/bj

Høring om forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Departe­mentet foreslår en bestemmelse som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i forbindelse med håndheving av lovgivningen om arbeidsmiljø, toll, skatt, avgifter, trygder eller tilskudd eller bidrag av offentlige midler. Forslaget skal bidra til å legge til rette for samarbeid mellom offentlige etater med sikte på å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Frist for å sende inn høringssvar er 30. mai 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg
fung. avdelingsdirektør

Anne Sofie Hippe
fung. lovrådgiver

Departementene

Kripos
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
ØKOKRIM

Arbeids- og velferdsetaten
Arkivverket
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Personvernnemnda
Regjeringsadvokaten
Riksarkivet
Sametinget
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Trygderetten

Kommunene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeiderbevegelsens
Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arkitektbedriftene i Norge
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Den Norske Dataforening
Den Norske Revisorforening
Fagforbundet
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
ICJ-Norge
IKT-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KiNS foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet
Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes forbund
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbundet
Norges Kemner- og Kommuneøkonomers forbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Takseringsforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for informasjonssikring
Norsk Øko-Forum
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Private Barnehagers Landsforbund
Regelrådet
Regnskap Norge
SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Politihøyskolen
Senter for rettsinformatikk
Universitetene

Til toppen