Høring - Allmenngjøring for jordbruks- og gartnerinæringen

Resultat: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2012

Vår ref.: 12/2530

HØRING – FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGENE

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til videreføring av forskrift 20. september 2010 nr. 1739 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene på høring.

Det følger av allmenngjøringsloven § 4 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtvalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 29. juni 2012. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen har LO vist til at forskriften om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene trådte i kraft første gang 1. januar 2010, og at den dermed fremdeles må kunne anses å ha virket i en begrenset tidsperiode. 

I begjæringen er det videre vist til Arbeidstilsynets årsrapport for 2011 hvor etatens erfaringer med tilsyn i jordbruks- og gartnerinæringene er nærmere beskrevet:

 ”…. Det ser ut til å være en positiv utvikling i bransjen ved at bransjen selv viser stor vilje til å iverksette tiltak for å hindre sosial dumping. Et eksempel på dette er leveringsstopp til BAMA dersom bonden ikke kan dokumentere gode forhold for utenlandske arbeidstakere. Gjennomsnittlig reaksjonsprosent har økt fra 57 prosent i 2010 til 68 prosent i 2011. Dette tyder på at flere tilsyn skjer på bakgrunn av tips eller annen lokal kunnskap. Som tidligere år gis det mange pålegg knyttet til arbeidstid, arbeidsplaner og avregningsoppgaver. I tillegg kommer den allmenngjorte tariffavtalen …”

 LO legger til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor jordbruks- og gartnerinæringene.

I begjæringen er det vist til at den eksisterende allmenngjøringsforskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene 2010 – 2012, inngått mellom LO/Fellesforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA). Det er opplyst at LA og NHO Mat og Bio fra 1. januar 2012 er slått sammen til NHO Mat og Landbruk og er en landsforening tilsuttet NHO. Begjæringen knytter seg derfor til allmenngjøring av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2012 – 2014 inngått mellom LO/Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk.

 Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene på høring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: https://www.regjeringen.no/id700783

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39), Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@ad.dep.no eller vanlig post til nemnda innen fredag 16. november 2012.

Med hilsen

Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder

 Vedlegg

 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • KS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norske Landbrukstenester
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Landbrukets HMS-tjeneste
 • KSL Matmerk
 • Gartnerhallen
 • GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
 • Bama Gruppen AS
 • UiO, Inst. for privatrett