Høring - Allmenngjøring for skips- og verftsindustrien

Resultat: Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien

Forslag om fortsatt allmenngjøring av industrioverenskomsten (verkstedsoverenskomsten) i skips- og verftsindustrien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2012

Vår ref.: 12/2235

HØRING – FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV INDUSTRIOVERENSKOMSTEN (VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN) I SKIPS- OG VERFTSINDUSTRIEN

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) legger Tariffnemnda med dette frem forslag til videreføring av forskrift 20. desember 2010 nr. 1764 om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien på høring.

Det følger av allmenngjøringsloven § 4 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev 8. juni 2012. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder fram til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 4. 

Verkstedsoverenskomsten inngår nå i Industrioverenskomsten og framgår av denne overenskomstens bransjebestemmelser for verksteds- og teknologiindustrien. 

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen har LO vist til at skipsverft og verft som tilhører leverandørindustrien offshore har store ordrereserver og at det signaliseres et beydelig økt arbeidskraftbehov innenfor næringen. Det framgår også av begjæringen at det er vanskelig å skaffe norsk kvalifisert arbeidskraft innenfor disse områdene, og at hovedtyngden derfor vil måtte hentes inn gjennom utenlandsk arbeidskraft, fortrinnsvis fra Øst-Europa. 

LO viser til Arbeidstilsynets årsrapport for 2011 hvor det framgår at 15 av 48 gjennomførte tilsyn mot sosial dumping i skips- og verftsindustrien medførte reaksjoner (31 %). I årsrapporten har etaten oppsummert tilsynene i verftene slik: 

”I tilsynet med verftene avdekker vi enkelte brudd på allmenngjøringsforskriftens bestemmelser om lønn, men i hovedsak brudd på arbeidstidsbestemmelser og sikkerhetsbestemmelser. Bruken av innleid arbeidskraft er omfattende slik at innleie/utleieproblematikk står sentralt i alt tilsyn mot sosial dumping på verftene, og de bruddene som avdekkes gjelder i det alt vesentlige for innleide arbeidstakere.”

Det framgår av begjæringen at LO og Fellesforbundet deler den erfaringen tilsynet har gitt uttrykk for. I tillegg vises det til at organisasjonene i stadig større grad opplever at arbeidsgiverne trekker betydelige beløp til reiser, kost og losji av den minstelønnen som er fastsatt i allmenngjøringsforskriften. I følge LO gjennomføres dette ved at det etableres egne selskaper hvor utenlandske arbeidstakere blir ”inntatt (ansatt) på arbeidsstedet”. Den samme begrunnelsen legges til grunn ved unnlatelse av utbetaling av 20 % utenbystillegg. Når det gjelder følgene av dette vises det i begjæringen også til Borgarting lagmannsretts dom 8. mai 2012 (verftssaken). 

LO legger til grunn at omgåelse på denne måten undergraver effekten av allmenngjøringsforskriftene og truer allmenngjøringsordningen som sådan. 

Alt i alt legger LO til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor verftsindustrien. 

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten (Verkstedsoverenskomsten) i skips- og verftsindustrien på høring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

I begjæringen er det vist til Borgarting lagmannsretts dom 8. mai 2012 i verftssaken. Saken gjelder søksmål fra ni verft mot staten v/Tariffnemnda med påstand om at forskriften om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er ugyldig. Staten vant fullt ut i en enstemmig dom. Saken er anket og skal behandles i Høyesterett.

 Høring

Høringssaken er lagt ut på internett:

https://www.regjeringen.no/id700777

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eli Mette Jarbo (22 24 69 39), Ingrid Finsland (22 24 85 82) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post til postmottak@ad.dep.no eller vanlig post til Tariffnemnda innen fredag 16. november 2012.

Med hilsen

Johan Kr. Øydegard
Tariffnemndas leder

Vedlegg

Kopi: Regjeringsadvokaten v/ Pål Wennerås

 

 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapspartementet  
 • Kommunal- og regionaldepartementet  
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk olje og gass
 • NHO Sjøfart
 • Norsk Industri
 • Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS
 • UiO, v/ Inst. for privatrett