Høringer

Høring - alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2012

Vår ref.: 201107143 ES KOT/bj

Høring – alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd


Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en rapport om «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd».

Et utvalg ledet av Thorvald Stoltenberg avga 16. juni 2010 “Rapport om narkotika” til regjeringen. For mindre alvorlige narkotikalovbrudd hadde utvalget to konkrete forslag: Å tilby avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret, og å etablere tverrfaglige nemnder for å vurdere tiltak for personer som pågripes for bruk og besittelse av narkotika. Stoltenberg-utvalgets utredning har vært på høring.

Regjeringen oppnevnte 16. desember 2010 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle se nærmere på alternative reaksjoner for mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet, herunder vurdere de to nevnte forslag. Rapporten ble overlevert 4. juli 2011 til Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Arbeidsgruppen foreslår et tosporet samtykkebasert system, hvor det kan være tale om enten en kortvarig intervensjon i form av motivasjonssamtale, eller et mer langvarig intervensjonsprogram. En egenkartlegging av rusbruk (screening) skal være med på å avgjøre hvilken alternativ reaksjon vedkommende bør ha. Motivasjonssamtalen er ment for personer som ikke har, eller står i fare for å utvikle, et mer avhengighetsskapende forhold til narkotika. Samtalen skal medvirke til bevisstgjøring og endring av egen rusbruk. Intervensjonsprogrammet retter seg mot personer som er, eller står i fare for å bli, avhengige. Formålet med programmet er å fremme brukerens rehabilitering. Vilkårene tilpasses den enkeltes behov, og kan være alt fra behandling og kontrolltiltak til egeninnsats, opplæring og arbeid. Dette innebærer blant annet at vedkommende får tilgang til de ordinære tjenestene som en del av programmet. Målgruppen er først og fremst unge, men arbeidsgruppen foreslår ikke noen øvre aldersgrense.

Arbeidsgruppen går inn for at de alternative reaksjonene inntas som særvilkår for en betinget straffereaksjon, som hovedregel en påtaleunnlatelse (eventuelt dom). Dermed vil overtredelsen ikke anmerkes på ordinær politiattest. Hvis lovovertrederen ikke samtykker til alternative reaksjoner, eller gjentatte ganger bryter vilkårene i igangsatt avtale eller program, kan vedkommende ilegges alminnelige straffereaksjoner som i dag.

Det organisatoriske ansvaret for intervensjonsprogrammet foreslås å ligge hos konfliktrådene. Intervensjonsprogrammet foreslås å bygge på ordningen med koordineringsgrupper og oppfølgingsteam i regi av konfliktrådene. I en arbeidsgrupperapport om «Økt bruk av konfliktråd» (rapport fra en ekstern arbeidsgruppe som har vurdert rettslige og praktiske tiltak for mer bruk av gjenopprettende prosess) som ble avlevert 30. september 2011 til Justisdepartementet og sendt på høring 19. desember 2011, er det imidlertid fremsatt innvendinger mot at konfliktrådet skal ha det organisatoriske ansvaret. I stedet anbefaler den arbeidsgruppen at det organisatoriske ansvaret bør ligge hos kriminalomsorgen (se rapporten punkt 11.14 side 96). Vi ber særlig om høringsinstansenes syn på spørsmålet om plassering av det organisatoriske ansvaret.

Rapporten er relativt omfattende. Sammendraget innledningsvis gir en kortfattet oversikt over arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger. Det gir også redegjørelsen for hovedlinjene i arbeidsgruppens vurderinger og forslag på side 21-31.

En liste over adressatene følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for
berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. 

Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/horinger.html?id=1922. Høringsfristen er 23. april 2012. Departementet vil ta stilling til oppfølging av arbeidet etter høringsrunden.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis på e-post til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen


Ingeborg Holtskog Olebakken e.f.
fung. avdelingsdirektør       

Karl Otto Thorheim
lovrådgiver

Adressatliste

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Domstoladministrasjonen

Alternativ til vold – behandlings- og kompetansesenter
Apotekforeningen
Barneombudet
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollkommisjonene
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kripos
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets regionale LAR-sentre
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene RO
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestillings av funksjonshemmede
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Actis
ADHD Norge
Amnesty International
Anonyme alkoholikere
Atferdssenteret
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske
     helseproblem Autismeforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det norske Menneskerettighetshuset
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Flyktningehjelpen
Forbundet Mot Rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Kontaktutvalget ved Ila fengel,- forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
KS
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forbund for Psykisk utviklingshemmede
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk pasientforening
Norsk presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NOVA
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Samfunnsviterne
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Teknologi og samfunn
SPEKTER
Statens legemiddelverk
Statens sivilrettsforvaltning
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge
Ungdom mot narkotika
UNIO
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for barn
WayBack
We Shall Overcome
Yngre Legers Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinske fakultet, NTNU
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Landets høyskoler med helsefaglig og samfunnsfaglig utdanning
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging, NSSF
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF
Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS