Høring - arbeidsgrupperapport om forsikringsskjønn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2013

Vår ref.: 10/2739 ReE

Høring - arbeidsgrupperapport om forsikringsskjønn

Finansdepartementet sender, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, med dette på høring rapport fra en arbeidsgruppe som har vurdert ordningen med forsikringsskjønn. Rapporten inneholder bl.a. en beskrivelse og vurdering av dagens ordning. Arbeidsgruppen foreslår at ordningen videreføres, men at praksis samordnes på tvers av forsikringsselskaper gjennom avtaler mellom berørte parter. Flertallet av arbeidsgruppens medlemmer foreslår en begrenset forskriftsregulering ved en endring i en eksisterende forskrift, mens mindretallet foreslår en egen forskrift om forsikringsskjønn.

Departementet viser for øvrig til at arbeidsgruppen i avsnitt 7.3 har skissert alternativer for et register over skjønnsmenn, bl.a. et alternativ hvor et register kan bli en del av finansportalen.no. Arbeidsgruppen har imidlertid ikke utredet de økonomiske og administrative kostnadene ved et skjønnsmannsregister. Departementet understreker derfor at det ikke er grunnlag for en beslutning om opprettelse av et slikt register basert på arbeidsgruppens rapport, uten ev. ytterligere utredning. Høringsinstansene bes om ev. å uttale seg om behovet for å opprette et skjønnsmannsregister, og hvordan man ser for seg at ordningen kan finansieres, i lys av dette.

Vi ber om merknader til arbeidsgruppens rapport til postmottak@fin.dep.no innen 2. april 2013.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                 Per Øystein Eikrem
                                                                                                 avdelingsdirektør

 

Høringsnotatet er tilgjengelig som pdf-dokument her:

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges KommunerevisorforeningNorges Rederiforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen