Høring - arbeidsgrupperapport om oppdatering av forskrift om forenklet IFRS

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2013

Vår ref.: 06/4396

Høring - arbeidsgrupperapport om oppdatering av forskrift om forenklet IFRS

Finansdepartementet nedsatte 21. desember 2012 en arbeidsgruppe til å foreta en gjennomgang av forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Arbeidsgruppen overleverte sin endelige rapport til Finansdepartementet 10. mai 2013. Rapporten følger vedlagt, og er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/fin.

I rapporten har arbeidsgruppen i hovedsak utarbeidet utkast til forskriftsendringer som reflekterer endringer i IFRS siden gjeldende forskrift ble fastsatt i 2008. Arbeidsgruppen har videre foreslått enkelte tekniske tilpasninger som kan innebære redusert behov for oppdatering av forskriften som følge av framtidige endringer i IFRS.

Arbeidsgruppen har vurdert at endringsforslagene ikke vil gi økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for de regnskapspliktige, og at forslagene vil medføre ubetydelige overgangskostnader.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til arbeidsgruppens forslag. Finansdepartementet ber i den forbindelse om at høringsinstansene særlig vurderer om man i lys av at forskriften ikke kan ventes fastsatt før relativt sent på høsten 2013, er enig i at forskriften bør gjelde for regnskapsår f.o.m. 2013, og om overgangsbestemmelsene som arbeidsgruppen har foreslått i utkastet til § 5-2 i tilfelle anses tilstrekkelig til at eksisterende forskrift kan oppheves straks den nye forskriften fastsettes, ev. om det kan være behov for ytterligere overgangsregler.

I utkastet til § 1-3 har arbeidsgruppen foreslått at IAS 34, med de unntak og tillegg som følger av forskriften, kan anvendes for delårsregnskap. Departementet viser til at regnskapsloven ikke regulerer delårsregnskap, men at det er oppstilt krav om delårsregnskap for enkelte regnskapspliktige, herunder for utstedere etter verdipapirhandelloven, for enkelte regnskapspliktige underlagt Finanstilsynets tilsyn mv. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er behov for regler om frivillig anvendelse av forenklet IFRS for delårsregnskap, som foreslått av arbeidsgruppen, ev. om det ikke bør innføres slike regler, eller om det bør innføres klarere rammer for delårsregnskap gjennom en ev. framtidig lovendring.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 20. september 2013. Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

 

Høringsinstanser:

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk olje og gass
Norsk Regnskapsstiftelse
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM