Høring - årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2011

Vår ref.: 11/920 GK

Høring – årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Finansdepartementet har i brev fra Finanstilsynet 18. februar 2011 mottatt forslag til årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak (vedlagt).

Finanstilsynet foreslår med utgangspunkt i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper en mer tilpasset og helhetlig årsregnskapsforskrift for pensjonskasser. Forslaget om årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak skal – etter forslaget – erstatte gjeldende årsregnskapsforskrift for pensjonskasser. Årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak er foreslått å tre i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2011 eller senere.

Finansdepartementet ber om merknader innen 22. august 2011. Det bes om at høringsinnspillene også sendes til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes å vurdere om andre, tilknyttede virksomheter eller lignende bør gjøres oppmerksomme på saken.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                     Per Øystein Eikrem
                                                                     avdelingsdirektør


Vedlegg: 
Liste over høringsinstanser
Høringsnotat om Årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Gjenpart: Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Folketrygdfondet
HSH
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Revisjonssjefkretsen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen