Høring- Begjæring til Tariffnemnda om fortsatt almenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender med dette Tariffnemnda begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Mat og Drikke på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2016

Vår ref.: 16/2897

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender  med dette Tariffnemnda begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Mat og Drikke på høring.

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke ble gjennom forhandlinger den 17. – 18. august 2016 enige om en anbefalt avtale. Partene ble gjennom forhandlinger enige om en ny avtale den 18. august 2016. Frist for å begjære ny allmenngjøring gikk ut den 9. oktober 2016. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet rettidig krav om fortsatt allmenngjøring i brev av 9. september 2016. Dette innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Begjæringen om allmenngjøring

I begjæringen viser LO til at Fellesforbundet på samme måte som tidligere opplever at det innen jordbruk- og gartneri fortsatt er stor etterspørsel etter arbeidskraft og at innslaget av utenlandsk arbeidskraft er høyt. Det høye antallet av uorganisert utenlandsk arbeidskraft medfører at presset på minstelønnen stadig øker. NHOs arbeidsmarkedsstatistikk som benyttes ved tariffoppgjørene viser at årslønn innen jordbruk og gartneri har falt fra 79 prosent av industriarbeiderlønn i 2012 til 74, 6 prosent i årets tariffoppgjør.

LO anfører i begjæringen til at det innen næringen foregår en stadig utskiftning av arbeidskraft. Dette blir ifølge LO gjort for å oppnå lavest mulig lønn i tråd med forskriftens ansiennitetsbestemmelser. LO skriver i begjæringen at denne form for tilpasning viser nødvendigheten av å videreføre det lønnsgulv som dagens allmenngjøring utgjør. Risikoen for sosial dumping må utfra ovennevnte fortsatt anses som betydelig, ifølge LO.

I begjæringen er det vist til statistikk fra Arbeidstilsynet basert på tilsyn som er gjennomført i perioden 2014 – 2015. Statistikken viser avvik på alle de kontrollpunkter som er angitt, og med en økende tendens i 2015 i forhold til 2014. I 2014 ble det gjennomført 207 tilsyn med kontroll av hvorvidt arbeidsgiver betaler lønn etter allmenngjort forskrift. Avviksgraden var da på 4 prosent. I 2015 ble det gjennomført 122 tilsyn på samme kontrollpunktet og da hadde avviksgraden økt til 11 prosent.

LO viser i begjæringen til at det fremdeles er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor jordbruks- og gartnerinæringen.

LO ber i begjæringen om at følgende nye satser allmenngjøres:

Ferie og innhøstingshjelp

Arbeidstakere under 18 år                                        kr. 93,15

Over 18 år —ansatt under 3 mnd                             kr. 113,15

Over 18 år —ansatt mellom 3 —6 mnd                   kr. 118,65

Fast ansatte arbeidstakere

Ufaglærte arbeidstakere                                            kr. 133,05

Arbeidstakere under 18 år                                        kr. 102,65

Tillegg for fagarbeidere                                            kr 11,00

Tariffnemndas merknader

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene på høring i tråd med LOs begjæring. I utkastet til forskrift er den reviderte lønnssatsen som vist til i begjæringen tatt inn i § 3. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.

Tariffnemnda er gjort oppmerksom på at det kan oppstå usikkerhet om hvordan lønnsbestemmelsen i forskriften § 3 første ledd, bokstav a) skal praktiseres for arbeidstakere som jobber som ferie- og innhøstingshjelp når de kommer tilbake til samme virksomhet/bransje flere år på rad eller som arbeider lange sesonger. Nemnda har fått opplyst at det er ulike syn på og praktisering av denne bestemmelsen. Nemnda ber særskilt om høringsinstansenes synspunkter og erfaringer hva gjelder avlønning av ferie- og innhøstingshjelper som returnerer til samme arbeidsgiver år etter år, eller som har arbeidsperioder som sammenhengende strekker seg utover 6 måneder. Nemnda vil ved en eventuell videreføring av forskriften vurdere om det behov for å gjøre endringer i bestemmelsen.

Høring

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringssvar.

Høringsbrevet er sendt elektronisk til berørte aktører, herunder arbeidslivets parter og tilsynsmyndighetene. På bakgrunn av at forslaget har begrenset nedslagsfelt, og av hensyn til den videre fremdriften i saken, er høringsfristen satt til seks uker.

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 16. november 2016.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Høringssvar kan også sendes med vanlig post til Tariffnemnda, Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0030 Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Finsland (tlf. 22 24 85 82) eller Tanya Marie Samuelsen (tlf. 22 24 69 94).

Med hilsen

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Arbeidstilsynet

Petroleumstilsynet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NHO Mat og Landbruk

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Akademikerne

Unio

Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Gartneriforbund

Norske Landbrukstenester

Norges Bærdyrkerlag

Landbrukets HMS-tjeneste

UiO v/Institutt for privatrett

Regelrådet

Til toppen