Høring - diverse endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2011

Vår ref.: 09/4871 IG

Høring - diverse endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven

Vedlagt følger høringsnotat 29. september 2010 utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapir-registerloven og finanstilsynsloven.

I høringsnotatet foreslås det blant annet endringer i verdipapirhandellovens regler om motregning av derivatkontrakter, samt unntak fra reglene om primærinnsideres meldeplikt når det gjelder market maker-virksomhet i egne aksjer. Videre foreslås det enkelte mindre endringer/presiseringer i verdipapirforskriftens regler om tilbudsplikt. Det foreslås dessuten en endring i verdipapirregisterloven, slik at Økokrim gis elektronisk tilgang til verdipapirregisteret. Videre foreslås det endringer i finanstilsynsloven § 9 om utligning av utgifter for tilsyn med overholdelsen av de alminnelige bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 16. mars 2011. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til brev.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Alexander Behringer
                                                                         underdirektør

 

Vedlegg: Finanstilsynets høringsnotat 29. september 2010
              Liste over høringsinstanser

Gjenpart: Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen