Høring - endring av betalingssystemloven mv. som følge av Storbritannias uttreden av EU

Finansdepartementet sender på høring notat utarbeidet av Norges Bank med forslag til endringer i betalingssystemloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2018

Vår ref.: 17/3623

Finansdepartementet viser til vedlagte høringsnotat utarbeidet av Norges Bank med forslag til endringer i betalingssystemloven.

Interbanksystemet CLS, der norske banker daglig opp valutahandler for flere hundre milliarder kroner, er underlagt britisk lovgivning. For at rettsvernreglene i betalingssystemloven fortsatt skal gjelde for avtaler mellom CLS og norske finansforetak etter at Storbritannia trer ut av EU, har Norges Bank foreslått at rettsvernreglene også skal gjelde systemer underlagt lovgivningen i land utenfor EØS.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. juni 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsdokumentene for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Bankenes sikringsfond
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Rederiforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Storebrand
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM