Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Snåsa kommune har søkt om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2007

Vår ref.: 200608371 KU/KU2 CKN:akv

1.         Innledning

Snåsa kommune har søkt om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunestyret har fattet følgende vedtak:

Snåsa kommune søker Kultur- og kirkedepartementet via Sametinget om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk etter kapittel 3 i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold av 12. juni 1987 nr. 56.

2.         Prosedyre for utvidelse av forvaltningsområdet for samisk språk

I Ot.prp. nr. 38 om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold gis det retningslinjer for hvordan søknad om innlemming i forvaltningsområdet for samisk språk skal håndteres:

 • det forutsettes et positivt vedtak fra kommunene om å være en del av forvaltningsområdet for samisk språk,
 • Sametinget må anbefale at området utvides og
 • departementet må foreta en forskriftsendring som fastsettes ved kgl.res.

Det foreligger et positivt vedtak fra kommunen og Sametinget har behandlet søknaden fra Snåsa kommune der de anbefaler at Snåsa kommune blir innlemmet i språkområdet etter de samme regler som de øvrige kommunene, jf. sak behandlet 14. - 15. mars 2005 vedtak 26/05 og brev av 30. januar 2007 fra Sametinget.

Vedlagt følger forslag til forskrift om endring i forskrift til sameloven (12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk av 17. juni 2005 nr. 657.

3.         Nærmere om innholdet i språkrettighetene

Deltakelse i forvaltningsområdet for samisk språk gir innbyggerne språklige rettigheter i kontakt med ulike offentlige organ, jf. samelovens kapittel III Samisk språk.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag kommunen Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord og Tysfjord. Tysfjord ble innlemmet 1. januar 2006.

 • Oversetting av lover og forskrifter til samisk

I henhold til § 3-2 skal lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen oversettes til samisk.  Skjema til bruk overfor lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Det samme gjelder kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet. Kostnadene forbundet med oversettingen må dekkes av de respektive organ.

 • Rett til svar på samisk

I henhold til sameloven § 3-3 har den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ, (jf. § 3-1 nr. 3)i forvaltningsområdet rett til svar på samisk. Dette gjelder både ved muntlig og skriftlig henvendelse. Når det gjelder regionale offentlige organ (jf. § 3-1 nr. 4) har man ved skriftlige henvendelser rett til skriftlige svar på samisk.

 • Utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet

Sameloven § 3-4, jf. domstolloven § 136, angir detaljerte regler om rett til bruk av samisk i domstolene. I forvaltningsområdet for samisk språk har enhver rett til å henvende seg til domstolen både muntlig og skriftlig på samisk, og til å tale samisk i rettsmøter og gjennomføre forhandlinger på samisk. Domstolen er forpliktet til å sørge for oversettelser av prosesskrifter, skriftlige bevis, rettsbøker mv. både til norsk og samisk.

Med rettsvesen siktes det her til politi, lensmennene, påtalemyndighetene, domstolene, fengselsvesenet og kriminalomsorg i frihet (jf. Ot.prp. nr. 60 (1989-90) pkt 4.5.1.).

 • Bruk av samisk i helse- og sosialinstitusjoner

I henhold til § 3-5 har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet rett til å bli betjent på samisk.

 

 • Bruk av samisk i Kirken

§ 3-6 gir enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet. Loven er begrenset til å gjelde Den norske kirke og er ikke ment å omfatte frittstående kirkesamfunn.  

 • Rett til utdanningspermisjon

Sameloven § 3-7 gir tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet rett til permisjon med lønn for å lære seg samisk når organet har behov for slik kunnskap.

 • Opplæring i samisk

I henhold til § 3-8 skal enhver ha rett til opplæring i samisk. Reglene i lov om grunnskolen og opplæringsloven gjelder for opplæring i og på samisk.

 • Bestemmelsene i §§ 3-9 til 3-11

Bestemmelsene omhandler samisk i den kommunale forvaltning.

 • Organisering av samisk språkarbeid

Det er i dag Sametinget som har ansvaret for å arbeide for vern og videre utvikling av samiske språk, § 3-12. Departementet har imidlertid det overordnede ansvaret for samelovens språkregler.

4.         Økonomiske og administrative konsekvenser

En innlemmelse av Snåsa kommune i forvaltningsområdet vil ha økonomiske konsekvenser både for kommuner og fylkeskommuner og statlig sektor.

Tospråklige kommuner og fylkeskommuner bevilges i dag midler til tospråklig forvaltning over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett. Det er Sametinget som fastsetter fordelingsnøkkelen og fordeler tospråklighetsmidlene. Sametinget har, med utgangspunkt i dagens fordelingsnøkkel, anslått at Snåsa kommunes og Nord-Trøndelag fylkeskommunes utgifter vil være om lag 5 mill. kroner årlig.

Når det gjelder utgifter i statlig sektor, ble de økonomiske og administrative kostnadene ved innlemmelsen av Tysfjord kommune anslått til å være ca 2-2,5 mill. kroner. Det legges til grunn at de statlige utgiftene til Snåsa ikke vil avvike vesentlig fra utgiftene i forbindelse med innlemmelse av Tysfjord kommune. Det er forutsatt at utgiftene til de statlige virksomhetene dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.


5.         Ikrafttredelse

Snåsa kommune vil bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk med virkning fra 1. januar 2008.

Vi ber om eventuelle merknader innen 15. november 2007. Vi ber også om at eventuelle innspill sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no

 

Med hilsen

Eli Vorkinn
underdirektør

Cecilie Knudsen
seniorrådgiver

 

Forskrift om endring av forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk

Fastsatt ved Kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske forhold (sameloven) § 3.1 nr. 1. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet

§1 skal lyde:

Med forvaltningsområde for samisk språk menes kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Tysfjord og Snåsa.

Høringsinstanser:

Sametinget

Departementene

Kommunene i forvaltningsområdet

Snåsa kommune

Kommunenes Sentralforbund

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Til toppen