Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samiske språk

Forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Røyrvik kommune sendes på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.: 10/2715

Gjennom dette brevet sendes forslag på høring om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Røyrvik kommune.

Vi ber om at departementene formidler høringsbrevet til aktuelle underliggende organer innenfor egen sektor.

1. Innledning
Røyrvik kommune har søkt om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Kommunestyret har fattet følgende vedtak:

Røyrvik kommune søker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet via Sametinget om å bli innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk etter kapittel 3 i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold av 12. juni 1987, nr. 56 snarest mulig.

Det stilles følgende forutsetning: Staten dekker årlige merkostnader gjennom særskilt tilskudd til Røyrvik kommune. 

2. Prosedyre for utvidelse av forvaltningsområdet for samisk språk
Prosedyre for utvidelser av forvaltningsområdet for samisk språk er omtalt i Ot. prp. nr. 38 (2004-2005) pkt. 3.1.3:

Ved prosedyren for innlemming av nye kommunar har departementet lagt til grunn at det er ein føresetnad at dei respektive kommunane i første hand fattar eit vedtak om å inngå i språkområdet, og at dette vert diskutert med Sametinget. I samsvar med sameloven § 2-2 går det fram at »andre offentlige organ bør gi Sametinget anledning til å uttale seg før det treffes en avgjørelse i saker på Sametingets arbeidsområde». Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som har særlege følgjer for den samiske befolkninga, jf. sameloven § 2-1. Sametinget må vurdere spørsmålet og eventuelt gjere eit nytt vedtak om at forvaltningsområdet for samisk språk skal utvidast. Når det gjeld merknaden frå Språkrådet, viser departementet såleis til at det er Sametinget som blir det organ, som fremjar forslag til Kultur- og kyrkjedepartementet om forvaltningsområdet for samisk språk skal utvidast eller ikkje. Departementet vil så følgje opp dette framlegget ved å vurdere ei endring i den forskrifta som er foreslått om forvaltningsområdet for samisk språk.
Det vil vere Kongen som fastset endringar i forskrifta, då ei utviding vil ha økonomiske konsekvensar for fleire departement. Utviding av forvaltningsområdet gjennom forskrift må følgje reglane i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967 kapittel 7 Om forskrifter, om plikt til å greie ut sakene, høyring og formkrav.

Det har skjedd enkelte praktiske justeringer i forhold til denne prosessbeskrivelsen og prosessen i tilknytning til søknaden fra Røyrvik kommune kan skisseres slik:

 • Positivt vedtak i kommunen
 • Søknad til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Departementet kontakter Sametinget som uttaler seg om kommunens søknad og beregner størrelsen på tospråklighetstilskuddet ved en eventuell innlemmelse 
 • Departementet gjør administrative og økonomiske vurderinger og sender forslaget om forskriftsendring på høring 
 • Departementet foretar en forskriftsendring som fastsettes ved kgl. res

Det er fattet et positivt vedtak i Røyrvik kommune og Sametinget har i brev 15. februar 2011 gitt sin anbefaling til at Røyrvik kommune innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Forslag til forskrift om endring i forskrift til sameloven (12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområdet for samisk språk av 17. juni 2005 nr. 657 følger vedlagt. Den foreslåtte endringen er markert i kursiv.  

3. Nærmere om innholdet i sameloven kapittel 3
Deltakelse i forvaltningsområdet for samisk språk gir innbyggerne språklige rettigheter i møte med ulike offentlige organ, jf. sameloven kapittel 3 Samisk språk.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord og Snåsa.

 • Oversetting av lover og forskrifter til samisk
  I henhold til § 3-2 skal lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen oversettes til samisk. Skjema til bruk overfor lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Det samme gjelder kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet.

 • Rett til svar på samisk
  I henhold til sameloven § 3-3 har den som henvender seg på samisk til et offentlig lokalt organ i forvaltningsområdet (jf. § 3-1 nr. 3) rett til svar på samisk. Dette gjelder både ved muntlig og skriftlig henvendelse. Når det gjelder regionale offentlige organ (jf. § 3-1 nr. 4) har man ved skriftlige henvendelser rett til skriftlige svar på samisk. 

 • Utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet
  Sameloven § 3-4, jf. domstolloven § 136a, angir detaljerte regler om rett til bruk av samisk i domstolene. Bestemmelsen gir en utvidet rett til å bruke samisk også når dette ikke er nødvendig på grunn av språk- og kommunikasjonsproblemer. I forvaltningsområdet for samisk språk har enhver rett til å henvende seg til domstolen på samisk både muntlig og skriftlig, og til å tale samisk i rettsmøter og gjennomføre forhandlinger på samisk. Domstolen er forpliktet til å sørge for oversettelser av prosesskrifter, skriftlige bevis, rettsbøker m.v. både til norsk og samisk.

  Med rettsvesen siktes det her til politi, lensmennene, påtalemyndighetene, domstolene, og kriminalomsorgen (fengselsvesenet og friomsorgen).  

 • Bruk av samisk i helse- og sosialsektoren
  I henhold til § 3-5 har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet rett til å bli betjent på samisk.

 • Bruk av samisk i Kirken
  § 3-6 gir enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.  Bestemmelsen er begrenset til å gjelde Den norske kirke og er ikke ment å omfatte frittstående kirkesamfunn.

 • Rett til utdanningspermisjon
  Sameloven § 3-7 gir tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet rett til permisjon med lønn for å lære seg samisk når organet har behov for slik kunnskap.

 • Opplæring i samisk
  I henhold til § 3-8 har enhver rett til opplæring i samisk. Reglene i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) gjelder for opplæring i og på samisk.

   
 • Samisk i den kommunale forvaltningen
  § 3- 9 slår fast at kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltningen. Bestemmelsen gjelder for hele landet. Et kommunestyre som velger å fatte et slikt vedtak kan for eksempel innføre likestilling mellom norsk og samisk for deler av kommuneadministrasjonen eller fatte vedtak om at likestilling mellom språkene skal skje gradvis.

 • Utvidelse av bestemmelsenes virkeområde
  § 3-10 gir Kongen fullmakt til å fastsette at regler som er begrenset til lokale og regionale organ i forvaltningsområdet, helt eller delvis skal gjelde for andre særskilt fastsatte offentlige organ. Det samme kan pålegges private rettssubjekt som gjør vedtak på vegne av offentlige organ og står i en slik stilling i forhold til den samiske befolkning.

 • Klage
  § 3-11 gir klagerett dersom et offentlig organ ikke har fulgt bestemmelsene i sameloven kapittel 3. Enkeltpersoner har klagerett i saker som direkte gjelder dem. I tillegg har landsomfattende samiske organisasjoner og landsomfattende offentlige organer med oppgaver av særlig betydning for hele eller deler av den samiske befolkningen klagerett. De ovennevnte organisasjoner og organer har også klagerett i saker hvor ingen enkeltperson er særskilt berørt.

 • Organisering av samisk språkarbeid
  I henhold til § 3-12 er det Sametinget som har ansvaret for vern og videre utvikling av samiske språk. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har imidlertid hovedansvaret for forvaltningen av reglene i sameloven kapittel 3. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
En innlemmelse av Røyrvik kommune i forvaltningsområdet for samisk språk vil ha økonomiske konsekvenser både for statlig sektor og for kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tospråklige kommuner og fylkeskommuner bevilges midler til tospråklig forvaltning over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. Det er Sametinget som fastsetter fordelingsnøkkel og fordeler tospråklighetsmidlene.

Sametinget vedtok i mars 2011 nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidler. De nye beregningsreglene for tospråklighetsmidlene vil ligge tilgrunn for tildelingene til kommune og fylkeskommuner fra og med 2013. 2012 vil være et overgangsår mellom de gamle og de nye tildelingskriteriene. Det betyr at kommunene og fylkeskommunene for 2012 vil få tildelt samme beløp som i de får i 2011.

Tysfjord og Snåsa kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet fra henholdsvis 2006 og 2008. Det ble i statsbudsjettet 2007 og 2008 bevilget 5 mill. kroner til hver av disse innlemmelsene, jf. St.prp. nr. 1 (2006- 2007) og St.prp. nr. 1 (2007-2008). Da Lavangen kommune hadde sitt første hele virkeår som tospråklig kommune i 2010, ble det bevilget 4 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2010-2011).

Bevilgningene dekker kommunenes og fylkeskommunenes merutgifter som følge av tospråklig forvaltning.

Det er beregnet at Røyrvik kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommunes utgifter samlet vil utgjøre 4 mill. kroner per år.

5. Ikrafttredelse 
Det vurderes å innlemme Røyrvik kommune i forvaltningsområdet for samisk språk, tidligst med virkning fra 1. januar 2012.

Oversikt over høringsinstanser ligger vedlagt.

Høringsuttalelser kan sendes pr. post eller pr. e-post til postmottak@fad.dep.no.
Høringsfristen er 1. september 2011.

 


Med hilsen

Wenke Brenna (e.f.)
fungerende ekspedisjonssjef
Hans Erik Børresen
underdirektør


Vedlegg


 

Alle høringssvar er i PDF-format

Ingen merknader:

Samferdselsdepartementet
Helse Midt-Norge
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Arbeidsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Til toppen