Høring - endring av forskrift om kvoteordningen for melk, flytting av grunnkvote

Landbruks- og matdepartement sender med dette forslag til endring i forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2018

Vår ref.: 16/962-

Forslaget gjelder en særlig dispensasjonsadgang for Opplysningsvesenets fond (OVF) m.fl., når disse som en del av sitt samfunnsoppdrag, deler opp landbrukseiendommer med melkekvote.

Høringsdokumentet er publisert på https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2606819/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Høringsfristen settes til 15. august 2018.

Kort om gjeldende rett 
Forskrift om kvoteordningen for melk (kvoteforskriften) § 2 første ledd har bestemmelser om flytting av grunnkvoter mellom landbrukseiendommer.

Bestemmelsens første ledd lyder:

2.Grunnkvote 
Som grunnkvote regnes tildelt og kjøpt kvote etter reglene i denne forskriften, jordbruks­oppgjøret eller tidligere forskrifter om kvoteordningen for melk. Grunnkvote tilligger landbrukseiendommen og kan omsettes etter reglene i § 8. Eier av flere landbruks­eiendommer kan flytte grunnkvote mellom disse, såfremt eiendommene ligger i samme produksjonsregion. Grunnkvote kan konverteres fra geitemelkkvote til kumelkkvote i forholdet 1:2.

Etter gjeldende rett er det mulig å flytte grunnkvote mellom landbrukseiendommer dersom disse eies av samme person og ligger i samme omsetningsregion. I saker der eiendom med kvote deles opp, kan eier av denne med hjemmel i denne bestemmelsen altså flytte kvoten fra eiendommen den tilligger og til den fradelte eiendommen. Dersom slik flytting mellom eiendommene ikke har funnet sted før den fradelte eiendommen selges, må kvoten omsettes etter kvoteforskriften § 8. Av denne bestemmelsen følger det at eier av landbrukseiendom kan avhende inntil 80 % av den kvotemengden som ønskes solgt til kjøpere som eier landbrukseiendom innenfor samme produksjonsregion, mens den resterende delen skal selges til staten for kr 2,50.

Departementets vurdering 
Departementet har blitt gjort oppmerksom på en konkret sak og gjennom denne funnet at bestemmelsen om flytting av grunnkvote kan ha noen uheldige konsekvenser.

OVF ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Prestegårder med jordbruksdrift finnes over hele landet. Av St. meld. nr. 64 (1984-1985) følger det at salg av forpaktningsbruk skal gjennomføres dersom det på eiendommen ikke lenger er bosted for prest og det ellers ligger til rette for salg. Etter stortings­behandlingen av St. meld. nr. 64 har OVF avhendet over 100 slike forpaktningsbruk. 

I en konkret sak fra Sør-Fron kommune ble et slikt forpaktningsbruk fradelt den opprinnelige eiendommen, og kjøpt av forpakterne. Begge eiendommene ble etter delingen ansett å være landbrukseiendommer.

Det følger av kvoteforskriften § 2 at kvoten tilligger eiendommen. Ved fradeling av eiendom, som gis et nytt bruksnummer, vil kvoten bli liggende til den opprinnelige eiendommen. Melkekvoten som tilhørte eiendommen ble dermed liggende igjen på den opprinnelige eiendommen. På bakgrunn av en søknad om å kjøpe kvote fra staten ble kjøperne, av direktoratet, gjort oppmerksomme på at grunnkvoten tilhørende det opprinnelige bruket ikke kunne flyttes til fradelt eiendom, men måtte selges etter reglene i kvoteforskriften § 8. Kvoteforskriften åpner heller ikke for å dispensere fra disse bestemmelsene. Dette innebar at kvoten ikke kunne flyttes til den "aktive" landbruks­eiendommen uten at 20 pst. av denne måtte selges til staten. 

Ved å avhende forpaktningsbrukene utfører OVF et samfunnsoppdrag, og bidrar til at disse brukene skal kunne drives videre. Departementet ser det som viktig å bidra til at slik avhending kan gjøres på en så smidig måte som mulig. Samtidig ønsker ikke departementet å legge til rette for omgåelse av reglene for kjøp og salg. Det foreslås derfor en unntakshjemmel som begrenses til eiendommer som eies av organ for stat eller kommune.

Ny kvoteforskrift § 2 første ledd foreslås å endres på følgende måte (forslaget er understreket):

2.Grunnkvote 
Som grunnkvote regnes tildelt og kjøpt kvote etter reglene i denne forskriften, jordbruks­oppgjøret eller tidligere forskrifter om kvoteordningen for melk. Grunnkvote tilligger landbrukseiendommen og kan omsettes etter reglene i § 8. Eier av flere landbruks­eiendommer kan flytte grunnkvote mellom disse, såfremt eiendommene ligger i samme produksjonsregion. Tilsvarende kan offentlige virksomheter eller virksomheter som utfører et samfunnsoppdrag, når de selger eiendom fradelt etter jf. jordlova § 12, flytte kvoten til den fradelte landbrukseiendommen. Grunnkvote kan konverteres fra geitemelkkvote til kumelkkvote i forholdet 1:2.

Merknad til bestemmelsen: 
Med offentlige virksomheter eller virksomheter som utfører et samfunnsoppdrag menes foruten Opplysningsvesenets fond, utdanningsinstitusjoner o.l. Der disse fradeler eiendom, vil de også etter at den fradelte eiendommen er overdratt til ny eier kunne flytte melkekvoten dit. Det legges til grunn at flytting av kvoten baseres på et inngått kontraktsforhold i forbindelse med overdragelse av eiendommen.

Med hilsen 

Viil Søyland (e.f.)

avdelingsdirektør

Hanne Klægstad

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Opplysningsvesenets fond
  • Q-meieriene AS
  • TINE SA