Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å utvide det stedlige virkeområdet til forskrift av 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), slik at den også gjøres gjeldende på landterritoriet på Svalbard. Bakgrunnen for forslaget er den økende interessen for landinger av fisk på Svalbard, og behovet for å få på plass nødvendig regelverk som ivaretar en tilfredsstillende ressurskontroll også ved landinger der. Frist for merknader er satt til 23. mars 2018.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.03.2018