Forskrift om endring i forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. februar 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 39 og forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 23.

Se forskriften på lovdata.no