Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av Postens konsesjon

Samferdselsdepartementet sender på høring endring av Postens konsesjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2015

Vår ref.: 15/2776 RHO/JLB

Samferdselsdepartementet hører med dette vedlagte forslag til endring av Postens konsesjon, jf. Postens konsesjon punkt 9.2. Endringen er ment fastsatt med hjemmel i ny lov om posttjenester § 57 tredje ledd når denne trer i kraft.

I ny postlov § 57 om overgangs­bestemmelser er det fastsatt at deler av Postens konsesjon videreføres inntil leveringspliktig tilbyder etter de nye reglene er på plass. Hensikten med de foreslåtte endringene i konsesjonen er å unngå tolkningstvil og skape gode overgangsordninger frem til ny avtale eller vedtak som utpeker leveringspliktig tilbyder trer i kraft. Overgangsregler er blant annet nødvendige fordi det vil ta tid å få på plass en ordning som sikrer avisdistribusjon på lørdager i områder uten avisbudnett. I tillegg er det behov for å videreføre ordningen med statlig kjøp for grunnleggende banktjenester i landpostnettet.

Endringsforslaget er i utgangspunktet ment å gjelde fra 1. januar 2016 og frem til 1. juli 2016 eller til de nødvendige forutsetningene for å oppheve konsesjonen er på plass.

Vi ber om innspill innen 31. oktober 2015.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til [email protected].

Med hilsen

Jørn Ringlund (e.f.)               Jenny Lønn Barvik
avdelingsdirektør                   seniorrådgiver                                           

                                                                                          

Forslag til tillegg til Postens konsesjon

Med hjemmel i lov om posttjenester av XX.YY.nr.ZZ § 57 tredje ledd, jf. Postens konsesjon punkt 9.2 fatter departementet slikt vedtak:

Følgende bestemmelser i Postens konsesjon oppheves:

Kapittel 2, 4, 5, 6 og 7, punktene 3.4, 3.5, 3.8.1, 3.8.2, samt vedlegg 1 og 2.  

Nytt kapittel 10 i Postens konsesjon skal lyde:

  1. Lørdagsomdeling og statlig kjøp i en overgangsperiode

10.1.                   Lørdagsomdeling

Posten skal sikre lørdagsomdeling av aviser. Plikten omfatter aviser som innleveres regionalt eller lokalt. Prisen for distribusjon på lørdag skal ikke avvike fra distribusjon andre ukedager.

10.2.                   Statlig kjøp av særlige konsesjonspålagte tjenester

Krav til lørdagsomdeling, samt tilbud om grunnleggende banktjenester jf. punkt 8.1 medfører merkostnader for Posten målt opp mot en ren bedriftsøkonomisk lønnsom tilpasning. Disse merkostnadene dekkes gjennom statlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme tjenester.

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd, jf. forvaltningsloven § 28.

Høringsnotat (pdf)

Posten Norge AS
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Mediebedriftenes Landsforening
Landslaget for Lokalaviser
MediaPost AS
Postkom
LO

Til toppen