Høring - endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) og art. 22(2) og oppretting av inkurie

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2012

Vår ref.: 11/2164 EBJ

Høring - endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) og art. 22(2) og oppretting av inkurie

Vedlagt følger høringsnotat 31. august 2012 utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirforskriften §§ 9-6 og 10-28, slik at EØS-regler som svarer til direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) («Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserte eierandeler «) og art. 22 (2) («Regler for behandling av kundeordrer»)blir korrekt gjennomført i norsk rett.

Vedlagt følger også brev fra Finanstilsynet 3. januar 2012, der det foreslås oppretting av en inkurie i verdipapirforskriften § 3-6 niende ledd.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatene innen
3. desember 2012. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør

Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Den Norske Advokatforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Imarex Nos ASA
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
ØKOKRIM

Til toppen