Høringer

Høring - endring i ekomforskriften paragraf 2-7, internasjonal gjesting i mobilnett

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomforskriften. Høringsfrist er 28. mai 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2012

Bestemmelser – endring i ekomforskriften 2012

I
§ 2-7 skal lyde:
§ 2-7. Internasjonal gjesting
          EØS-avtalen vedlegg XI nr. zzz (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. xxx/2112 av xx. yy om internasjonal gjesting i offentlig mobilnett gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II
Forskrift om endring i ekomforskriften § 2-7 trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Etter liste (se høringsbrevet)