Høring - Endring i ekomlov og forskrift 2011

Samferdselsdepartementet legger frem forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og gebyrforskriften. Saken er sendt på høring, med høringsfrist 3. januar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012

Vår ref.: 10/139-EW

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), forskrift 16. februar 2004 nr 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) og forskrift 21. februar 2005 nr 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften).

Endringene fremgår av vedlagte høringsnotat med forslag til endringer og merknader.

Bakgrunn for tilleggshøringen

Samferdselsdepartementet gjennomførte i 2010 en høring med forslag om endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften blant annet på bakgrunn av EUs regulatoriske rammeverk på området (ekompakken). Høringen og høringsinnspillene er lagt ut her.

Saken er fortsatt til behandling i departementet, blant annet fordi det har tatt noe tid å komme til enighet mellom EFTA- og EU-siden om en egnet tilpasningstekst for innlemming av ekompakken i EØS-avtalen.

Med grunnlag i den pågående behandlingen av høringsinnspillene i departementet og den utviklingen som har vært i markedet siden forrige høring, er det fremkommet noen nye problemstillinger der det er behov for å innhente høringsinstansenes syn. Det er dette som høres i den foreliggende høringen.

Tilleggshøringen gjelder forslag om:

- å utvide lovens geografiske virkeområde slik at det kan tildeles frekvensressurser til virksomhet som utnytter fornybare energiressurser på kontinentalsokkelen
- entydig identifisering av sluttbruker
- utvidelse av tilbydernes plikt til å formidle anrop til nødetatenes nødmeldingstjeneste via SMS
- å presisere at alle netteiere skal nytte autorisert installatør
- å endre bestemmelsene om satellittbaneposisjoner og regressansvar
- å presisere og utvide bestemmelsen om overtredelsesbot
- å presisere at manglende innbetaling av gebyr bør kunne føre til tilbakekalling av tildelte tillatelser
- å presisere kravene til opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop - mindre endringer i gebyr for autorisert installatør

Les høringhsbrevet:

Forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og gebyrforskriften - høringsbrev av 16. november 2011 (pdf)

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Departementene
Departementenes Servicesenter
Abelia
ACN Norge AS
Agder Energi
Akademikerne
BaneTele AS
BKK AS
Boradnet Norge AS
Brukerklagenemda
Canal Digital
Chess Communications
Sisco Systems Norge
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dataforening
Eforum
Eidsiva Bredbånd AS
El- og IT-forbundet
Eltel Networks AS
Elektronikkforbundet
Ericsson AS
Eniro Norge AS
Enivest AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Funksjonshemmedes fellesforbund
GET
Hafslund Telecom
Hi3G Access Norway AS
IKT-Norge
Informasjonsteknologiens forening
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for rettsinformatikk
Inquam Norway AS
Intelecom Group AS
IMB Norge AS
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
LO
Last Mile Communications
Lebara AS
LOS bynett AS
Lyse Tele AS
Maritime communications Partners AS
Mediebedriftenes landsforening
Mesta
Mobile Norway AS
MTU Nett AS
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
NBBL
Nei til EU
NELFO
Network Computing Spectrum AS
NEMKO
Nera Networks AS
NetCom AS
Newphone Norge AS
NextGenTel AS
NextNet AS
NITO
Nokia Norge
AINMT Norge AS
Norges Jeger og fiskeforbund
Norsk kabel-tvforbund
Norsk lokalradioforbund
Norsk rikskringkasting
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norkring telenor broadcast
Norsk radio relæ siga (NRRL)
Norsk romsenter
NORTIB
Norsk teknologi
NTE bredbånd AS
NTNU
NTV
NHO
Næringslivets sikkerhetsråd
One Call AS
Orange business Norway AS
Orkla ASA
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems AS
P4 Radio hele Norge
Radio Norge
Relacom
RiksTV AS
Satel Norge AS
Schibsted ASA
Sikringsradioen
Siemens AS
Statens Vegvesen
StatoilHydro
Statnett
Sønnico
Tafjord Mimer AS
Talkmore AS
TampNett AS
TDC AS
Tekna
Telefunkforum
Tele2 Norge AS
Teleplan AS
Teletopia AS
Telio Telecom AS
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNITNETT
Ventelo
Verizon Norway AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Deltasenteret – Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet
Den norske fagpresses forening
Fagpressens informasjonskontor
Finansnæringens hovedorganisasjon
HSH
Huseiernes landsforbund
KS
Norsk handikapforbund
Norges naturvernforbund
Norges røde kors
Norges pensjonistforbund
Norsk post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)
Norsk transport- og logistikkforening
Norske flyspeditøreres forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Schenker AS
Strålfors AS
TNT Norge AS
YS

Til toppen