Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.10.2012

Vår ref.: 11/439 EBJ

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Vedlagt følger høringsnotat 15. august 2012 utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirforskriften som følge av endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen). Høringsnotatet, med kopi av forordningen, kan også hentes på Finansdepartementets hjemmesider under "Dokumenter" og "Høringer".

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen
22. oktober 2012. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør

Under ligger høringsnotat av 15. august 2012 fra Finanstilsynet og ny forordning av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004.

 

Høringsnotat fra Finanstilsynet: Endringer i prospektforordningen

Vedlegg: Comission delegated regulation (EU) No 486/2012

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen