Høring - Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om en endring av konkursregisterforskriften for å gjøre opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret lettere tilgjengelige. I dag må man oppgi fødselsnummeret til den man ønsker opplysninger om. Forslaget åpner for oppslag på personnavn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2019

Vår ref.: 19/1109 EP TOF/bj

Høring – Endring i konkursregisterforskriften (offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om en endring av konkursregisterforskriften slik at opplysninger om konkurskarantene i Konkursregisteret blir lettere tilgjengelige.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 3. juni 2019. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Berit Johansen
seniorkonsulent

Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Bank
Personvernnemnda
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skatteetaten
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tolletaten
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Domstoladministrasjonen
Bergen tingrett
Oslo tingrett
Oslo byfogdembete
Sør-Trøndelag tingrett

Advokatforeningen
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den norske dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Finansklagenemnda
Finans Norge
Gjeldsoffer-Alliansen GOA
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Inka Management
Innovasjon Norge
Institutt for journalistikk
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Konkursrådet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Investorforum
Norsk Journalistlag
Norsk medieforskerlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Skatterevisorenes Forening
Standard Norge
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Handelshøyskolen BI
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet