Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og matdepartementet en endring i lov om jord (LOV-1995-05-12-23) § 11 andre ledd. Departementet foreslår også endringer i forskrift om nydyrking (FOR-1997-05-02-423).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2017

Vår ref.: 17/857

I vedlagte høringsnotat foreslår Landbruks- og matdepartementet en endring i lov om jord (LOV-1995-05-12-23) § 11 andre ledd. Departementet foreslår også endringer i forskrift om nydyrking (FOR-1997-05-02-423).

Endringen i jordloven innebærer at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi forskrift om nydyrking utvides til også å omfatte hensynet til klima, mens endringene i nydyrkingsforskriften i hovedsak går ut på at det innføres et forbud mot nydyrking av myr med utgangspunkt i klimahensyn. Høringsforslaget er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget fra 2012.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2563413). Høringsuttalelser blir publisert.

Høringsfristen er satt til onsdag 11. oktober 2017.

Med hilsen

Inger Sigrid Grette (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                   Kristian Buan
                                                                                                  seniorrådgiver

 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sametinget
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Den norske Advokatforening
Den norske turistforening
Friluftsrådenes Landsforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
NORSKOG
Norges Skogeierforbund
Norges Naturvernforbund
SABIMA
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kopi:
Regelrådet