Prop. 39 L (2018–2019)

Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Lovproposisjonen omhandler endring i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11 andre ledd om nydyrking. Endringen innebærer en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget, slik at det kan fastsettes regler om nydyrking i forskrift som er begrunnet ut fra behovet for redusert utslipp av klimagasser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget