Historisk arkiv

Endring av reglene om nydyrking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endring i jordloven § 11 andre ledd. Endringen innebærer en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget, slik at det kan gis regler om nydyrking i forskrift som er begrunnet ut fra behovet for å redusere utslipp av klimagasser. Lovendringen gjør det mulig å innarbeide et forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften.

Lovproposisjonen er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget i 2012, og Stortingets budsjettvedtak i 2017 om at det blir fremmet et forslag om forbud mot nydyrking av myr. Proposisjonen er basert på høringsforslaget fra høsten 2017 om endringer i jordloven og nydyrkingsforskriften. 

Endringen i nydyrkingsforskriften vil i hovedsak gå ut på å innføre et forbud mot nydyrking av myr med en snever dispensasjonsadgang. For at endringen i forskriften skal kunne skje må lovproposisjonen vedtas av Stortinget, og et slikt forbud kan da tidligst tre i kraft samtidig med ikrafttredelsen av lovendringen.