Historisk arkiv

Stortinget behandler forslag om endring av reglene for nydyrking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Stortinget behandler i dag en lovproposisjon om endring av reglene for nydyrking. Lovproposisjonen er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget i 2012 og Stortingets budsjettvedtak i 2017, hvor Stortinget har bedt regjeringen fremme et forslag om innføring av et forbud mot nydyrking av myr.

Næringskomiteen avga sin innstilling 28. mars 2019. Se Innst. 228 L (2018-2019).

Lovproposisjonen er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget i 2012 og Stortingets budsjettvedtak i 2017, hvor Stortinget har bedt regjeringen fremme et forslag om innføring av et forbud mot nydyrking av myr. Regjeringen har nå fulgt opp Stortingets vedtak. Lovproposisjonen er basert på et høringsforslag fra høsten 2017 om endringer i jordloven og nydyrkingsforskriften, og lovendringen innebærer en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget i Jordloven § 11 andre ledd, og åpner for at det kan fastsettes regler om nydyrking i forskrift som er begrunnet ut fra behovet for redusert utslipp av klimagasser. Endringen av nydyrkingsforskriften vil i hovedsak gå ut på å innføre et forbud mot nydyrking av myr med en snever dispensasjonsadgang.