Historisk arkiv

Stortinget legger til rette for stans i nydyrking av myr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Stortinget har i dag vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak.

– Forbud mot nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klimagassutslipp 

For å nå målene i Parisavtalen om kraftige utslippskutt er det viktig å ta vare på lagrene av karbon og styrke disse.  Parisavtalen framhever også at det er viktig å ta vare på økosystemene og naturmangfoldet.

Myr inneholder store mengder karbon som er lagret gjennom tusenvis av år. Planter som dør i myra synker ned i vannet og danner dype lag torv. Et forbud mot nydyrking av myr kan spare oss for akkumulerte utslipp av opptil 900.000 tonn CO2-ekvivalenter i perioden fram mot 2030, og mer i årene etterpå. Utslippene fra myr som dyrkes opp kommer ikke bare det året nydyrkingen starter, men i tillegg i flere tiår etter at nydyrkingen har funnet sted. Derfor er det vi gjør nå viktig også for framtidige utslipp. Den totale karbonmengden i alle verdens myrer er omtrent like stor som i atmosfæren, ifølge NIBIO. 

– Klimapanelets 1.5-gradersrapport var et tidsskille. Den viser at verden må redusere sine klimagassutslipp kraftig hvis vi skal unngå katastrofale konsekvenser for mennesker og natur. Den viser også at vi må handle raskt.  Klimatiltak i alle sektorer, også landbruket, er nødvendig for å få ned utslipp og bidra til å gi trygge forhold for norsk landbruk i framtida, sier Ola Elvestuen.   

Myra har mange viktige funksjoner

Plantene i myra kan suge opp vann tilsvarende 40 ganger sin egen vekt og slippe det sakte ut igjen. Slik bremser de tørke og mindre flommer. Myr inneholder et stort naturmangfold. Mange insekter og fugler lever i myr, og ni av de truede naturtypene i Norge er knyttet til myr, ifølge Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Muligheter for unntak

– Det kan selvfølgelig være enkelttilfeller der det er behov for nydyrking for å kunne opprettholde gårdsdriften. Derfor finnes det muligheter for å søke dispensasjon, sier Ola Elvestuen.

Det kan for eksempel være aktuelt å gi dispensasjon i særskilte tilfeller hvor eieren mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, utbygging, samferdselstiltak eller lignende. Det kan også være aktuelt å gi dispensasjon i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn. 

Forbud mot nydyrking av myr vil bli fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i forskrift om nydyrking.