Prop. 39 L (2018–2019)

Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen en endring i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11 andre ledd om nydyrking. Forslaget er en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget, slik at det kan fastsettes regler om nydyrking i forskrift som er begrunnet ut fra behovet for redusert utslipp av klimagasser.

Lovforslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak, se punkt 2.1, hvor det bes om at regjeringen fremmer forslag om et forbud mot nydyrking av myr. Lovforslaget gjør det mulig å innarbeide et forbud i gjeldende forskrift om nydyrking (FOR-1997-05-02-423). Forskriften omtales i det videre som nydyrkingsforskriften.

Denne proposisjonen omhandler forslaget til lovendring. I tillegg inneholder proposisjonen en orientering om hovedtrekkene i høringsuttalelsene om forslaget til forskriftsendringer og departementets vurderinger av disse. Endringene er nærmere omtalt i punkt 2 til 7.

Proposisjonen inneholder også forslag til opprettinger i lovverk under Landbruks- og matdepartementet sitt ansvarsområde. Forslagene reparerer feil i lovverket som har oppstått som en følge av organisasjonsendringer og endringer i annet regelverk. Forslagene har ikke vært på høring, fordi de er av redaksjonell karakter. Disse forslagene blir kun omtalt i merknadene til de enkelte bestemmelsene, jf. punkt 8.2.