Historisk arkiv

Høring: Endring av reglene om nydyrking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sendt et forslag om endring av jordloven og nydyrkingsforskriften på høring. Det foreslås blant annet å innføre et forbud mot nydyrking av myr av hensyn til klima.

Høringsforslaget er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget fra 2012, og innebærer en endring i jordloven § 11 andre ledd og endringer i nydyrkingsforskriften.

Hjemmelsgrunnlaget i jordloven for å kunne gi forskrift om nydyrking foreslås utvidet fra å "unngå skade på natur- og kulturlandskap" til også å omfatte hensynet til klima, mens forslagene til endringer i nydyrkingsforskriften i hovedsak går ut på at det innføres et forbud mot nydyrking av myr med utgangspunkt i klimahensyn. Det foreslås også adgang til å kunne dispensere fra forbudet i særlige tilfeller. I tillegg foreslås det enkelte forskriftsendringer av mer redaksjonell karakter, samt oppdatering av henvisninger til relevant regelverk.    

Dyrking av myrarealer innebærer relativt store utslipp av klimagasser sammenlignet med andre arealer bestående av mineraljord. Forslaget til forbud mot nydyrking av myr er rettet mot de arealene som medfører størst klimagassutslipp ved nydyrking. NIBIO har beregnet klimaeffekten ved å innføre et forbud mot nydyrking av myr.   

NIBIO-rapport "Kunnskapsgrunnlag om nydyrking av myr", samt NIBIO-notat om kostnadseffektivitet og klimaeffekter av forbud mot nydyrking av myr er vedlagt departementets høringsnotat.