Høring – EU-kommisjonens forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet)

Kommisjonen fremla 25. mai 2016 et forslag til endring av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene, om utøvelse av audiovisuelle medietjenester i lys av endrede markedsforhold (COM (2016) 0287). Gjeldende direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) er i hovedsak gjennomført i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2016