Høring – EU-kommisjonens forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet)

Kommisjonen fremla 25. mai 2016 et forslag til endring av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene, om utøvelse av audiovisuelle medietjenester i lys av endrede markedsforhold (COM (2016) 0287). Gjeldende direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) er i hovedsak gjennomført i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2016

Vår ref.: 16/4737

Kommisjonens forslag har til formål å modernisere AMT-direktivet i lys av den teknologiske utviklingen, endringer i medielandskapet og endringer i mediekonsum, for å skape en fleksibel og fremtidsrettetregulering. Det foreslås bl.a. tiltak for å fremme europeisk audiovisuelt innhold i audiovisuelle bestillingstjenester, mer liberale regler om reklame og produktplassering, samt flere tiltak for å styrke uavhengigheten og rollen til tilsynsorgan på feltet.

Kommisjonens forslag er tilgjengelig på en rekke språk på EU-kommisjonens nettside. En uoffisiell norsk oversettelse av gjeldende AMT-direktiv følger vedlagt.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Abelia
Akademikerne
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia AS
Annonsørforeningen - ANFO
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bergen Media By
Bonnier Media
Datatilsynet
Den norske filmskolen
Den norske Revisorforening
Discovery Networks Norway
Egmont
Eyeworks Dinamo
Fagpressen
Familie &  Medier
Film & Kino
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fritt Ord
Get
Handelshøyskolen BI
HBO Nordic
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Lillehammer, avd. for TV-fag
Høyskolen i Oslo og Akershus
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Kabel-Norge
Konkurransetilsynet
KOPINOR
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet                        
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen - LO
Mastiff Entertainment
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Modern Times Group AB
Monster
Nordisk Film Distribution AS
Nordisk Film og TV
Noregs Mållag
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk IP-TV forbund
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening
Norske Filmbyråers Forening
Norske Filmregissører
NORWACO
NRK Aktivum
NRK AS
NRK Nynorsk mediesenter
Næringslivets Hovedorganisasjon
P4 Radio Hele Norge
Polaris Media
Post- og teletilsynet
Radio Energy, NRJ Norge AS
Riksmålsforbundet
Rubicon TV
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery
Schibsted ASA
Senter for rettsinformatikk 
Skattedirektoratet
Sponsor- og eventforeningen
Språkrådet
Strix Television
Telenor Broadcast Holding AS
TV 2 AS
TVNorge AS
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim 
VG
Viasat AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Departementene
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Samferdselsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Finansdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fylkeskommunene
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal  fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune