Høring - Endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2020

Vår ref.: 20/1907

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien.

Endringene i utlendingsforskriften åpner for at faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge, samt at de kan gis ny oppholdstillatelse i permitteringsperioden. Endringene i dagpengeforskriften gjør unntak fra kravet til yrkesessig og geografisk mobilitet for faglærte utlendinger, slik at de kan få rett til dagpenger til tross for begrensningene i oppholdstillatelsen. Endringene skal gjelde frem til 31. oktober 2020.

Ettersom det haster å få på plass endringene, er det satt en kort frist. Frist for å sende inn høringssvar er fredag 8. mai 2020.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser under «send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde  (e.f.)
avdelingsdirektør

Stefanie Pettersen   
seniorrådgiver

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Politidirektoratet (POD)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Sivilombudsmannen
 • Abelia
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • IKT-Norge
 • Kommunsektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges ingeniør – og teknologorganisasjon (NITO)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)