Historisk arkiv

Midlertidig rett til dagpenger for permitterte tredjelandsborgere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å gi permitterte faglærte fra land utenfor EØS midlertidig rett til dagpenger. Stortinget må vedta bevilgningen før regelen kan tre i kraft.

ENDRET 1. NOVEMBER:

Midlertidig rett til dagpenger for permitterte tredjelandsborgere er avviklet. Ordningen var midlertidig som følge av covid-19.

Forskriftsendringen blir vedtatt hvis Stortinget gir sin tilslutning til at det bevilges ekstra midler for å dekke de økte utgiftene til dagpenger i 2020. Regjeringen legger opp til at unntaket skal gjelde fra 4. mai 2020 og frem til 31. oktober 2020. Det betyr at tredjelandsborgere kan få dagpenger fra og med 4. mai.

– Arbeidsinnvandrere har spesialkompetanse som norske bedrifter trenger, og det vil kunne svekke næringslivets konkurranseevne hvis denne fagkompetansen forsvinner ut av landet under koronapandemien, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Høring

For at permitterte tredjelandsborgere skal motta dagpenger og kunne oppholde seg i Norge, må det gjøres endringer både i utlendingsforskriften og dagpengeforskriften.

Forslagene har vært på alminnelig høring, og høringsinstansene ga i all hovedsak sin støtte til regjeringens forslag. Det gjøres ikke endringer for tredjelandsborgere som har mistet sitt arbeid.

Sikret inntektssikring

Nye forskrifter gjelder i prinsippet fra de vedtas. I dette tilfellet må saken til Stortinget og vedtaket kan foreligge først i midten av juni. Regjeringen mener likevel at det er rimelig at reglene gjelder noe tilbake i tid og foreslår for Stortinget at unntaket skal gjelde fra 4. mai. Permitterte tredjelandsborgere er uansett sikret full lønn de 20 første dagene av permitteringen gjennom lønnskompensasjonsordningen og vil med det få god inntektssikring selv om de ble permittert før 4. mai.

Fakta

Faglærte utlendinger trenger oppholdstillatelse for å jobbe i Norge og de er bundet til et bestemt arbeid slik at de ikke kan ta en hvilken som helst annen jobb.

Siden det er et krav i dagpengereglene om å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge, har ikke faglærte rett til dagpenger i dag. Permitterte faglærte må dermed reise hjem hvis de ikke finner nytt faglært arbeid innen oppholdstillatelsen løper ut.

Regjeringen vil nå endre dagpengeforskriften for å gi permitterte med faglærttillatelse unntak fra kravet til yrkesmessig og geografisk mobilitet, slik at de kan få rett til dagpenger til tross for begrensningene i oppholdstillatelsen. Unntaket skal gjelde fra 4. mai 2020 og frem til 31. oktober 2020.