Høring - Endringer i EØS-høringsloven og forskrifter som gjennomfører IMI-forordningen og forordning om europeisk standardisering

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2013

Vår ref.: 13/1054-2

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). Samtidig sendes på høring forslag til forskrift som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked (IMI) og forslag til forskrift som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Forordning (EU) nr. 1024/2012 ble vedtatt 25. oktober 2012, og ble umiddelbart anvendelig i EUs medlemsstater fra 4. desember 2012. Forordning (EU) nr. 1025/2012 ble også vedtatt 25. oktober 2012, og ble umiddelbart anvendelig i EUs medlemsstater fra 1. januar 2013. Forordningene er publisert i Den europeiske unions tidende.[1] For at forordningene skal gjelde i Norge må de først innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i nasjonal rett.

Vedlagte høringsnotat inneholder en nærmere beskrivelse av forordningenes innhold og departementets vurdering av hvordan de kan gjennomføres i nasjonal rett. Departementet foreslår endringer i EØS-høringsloven som vil gi hjemmel for gjennomføring av forordningene i forskrift. Forslag til to forskrifter legges også frem.

Ettersom gjennomføring av begge forordningene foreslås hjemlet i EØS-høringsloven blir det foretatt en felles høring.

Høringsfrist

De enkelte departementer og organisasjoner oppfordres til å videreformidle høringsbrevet til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som vil berøres av forslaget og som ikke har mottatt brevet direkte (se liste over høringsinstanser).

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene til endringer i EØS-høringsloven og forskrifter som gjennomfører forordning (EU) nr. 1024/2012 og forordning (EU) nr. 1025/2012 sendes til postmottak@nhd.dep.no, alternativt til Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 OSLO, innen 15. mai 2013.

Med hilsen

Randi Vesseltun (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit C. Schage Andria
rådgiver

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enterprise Europe Network
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Justervesenet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Norsk akkreditering
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Det Norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning (FAFO)
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nemko
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Juristforbund
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Standard Norge
Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)