Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet - Dagpenger under utdanning

Hovedregelen etter folketrygdloven kapittel 4, er at dagpenger og utdanning ikke kan kombineres. I og medhold av folketrygdloven § 4-6 er det gjort noen unntak, som er nærmere regulert i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften) kapittel 4. På bakgrunn av situasjonen på arbeidsmarkedet foreslås det to utvidelser i adgangen til å motta dagpenger under utdanning eller opplæring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.04.2016