Høring - Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet - Dagpenger under utdanning

Hovedregelen etter folketrygdloven kapittel 4, er at dagpenger og utdanning ikke kan kombineres. I og medhold av folketrygdloven § 4-6 er det gjort noen unntak, som er nærmere regulert i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften) kapittel 4. På bakgrunn av situasjonen på arbeidsmarkedet foreslås det to utvidelser i adgangen til å motta dagpenger under utdanning eller opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2016

Vår ref.: 15/3837

Hovedregelen etter folketrygdloven kapittel 4, er at dagpenger og utdanning ikke kan kombineres. I og medhold av folketrygdloven § 4-6 er det gjort noen unntak, som er nærmere regulert i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften) kapittel 4. På bakgrunn av situasjonen på arbeidsmarkedet foreslås det to utvidelser i adgangen til å motta dagpenger under utdanning eller opplæring:

Etter dagpengeforskriften § 4-3 fjerde ledd bokstav a, er det adgang til å motta dagpenger og samtidig ta utdanning som er tilpasset arbeid på fulltid, dersom utdanningen foregår utenfor normal arbeidstid, dvs. ikke på dagtid. Det stilles dessuten krav om at studieprogresjonen må være redusert med minst 50 prosent, og som hovedregel, krav om å følge undervisningen. 

Det foreslås at inntil ti dager med studiesamling/undervisning på dagtid tillates innenfor bestemmelsen i folketrygdloven § 4-6 første ledd første strekpunkt. 

Kravet om minst 50 prosent redusert studieprogresjon og om å følge undervisningen, opprettholdes. Det samme gjelder forutsetningen om forhåndssøknad og plikt til å avslutte utdanningen ved tilbud om arbeid.

Vilkåret om minst 50 prosent redusert studieprogresjon gjelder i dag ikke for helt ledige og helt og delvis permitterte som har påbegynt utdanningen minst seks måneder forut for ledigheten eller permitteringstidspunktet. Disse kan fortsette påbegynt utdanning i inntil seks måneder uten at det stilles krav om redusert studieprogresjon.

Det foreslås at det for denne gruppen, som har startet utdanningen før ledigheten eller permitteringen inntrådte, gjøres et noe mer generelt unntak fra kravet om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid, og fra vilkåret om å følge undervisningen.  

Dette innebærer at det for de som har påbegynt utdanning før ledigheten, åpnes for å tillate utdanningsopplegg der noe mer av undervisningen eller studiesamlingene foregår på dagtid, enn det som vil gjelde ellers. Det er fortsatt et vilkår at utdanningsopplegget er tilpasset fulltidsarbeid.

I tillegg til de materielle endringene, foreslår Arbeids- og sosialdepartementet en generell omredigering av forskriften § 4-3.

Den nærmere bakgrunnen og begrunnelsen for alle endringene fremgår av vedlagte høringsnotat og utkast til ny § 4-3 i forskriften. Vi viser også til Prop 64 S (2015-2016) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket).

Frist for å sende inn høringssvar er 18. april 2016. 

Les og svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med hilsen                                                                       

 

Solveig Lie (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Else Pernille Torsvik

                                                                                          fagdirektør

Alle departementene

Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Akademikerne

Unio

Næringslivets hovedorganisasjon

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Fellesforbundet  

Fagforbundet

Virke

Trygderetten

NITO

Tekna