Høring - endringer i gravferdslov og kirkelov

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven. Høringsfristen er 15. september 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010

Vår ref.: 201001734

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

Bakgrunnen for høringen er at det i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke ble varslet en gjennomgang av gravferdsloven med sikte på å legge bedre til rette for religiøse og livssynsmessige minoriteters behov ved gravferd.

Departementet tar i tillegg opp enkelte andre forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven, blant annet forslag om en ny hjemmel til å innhente politiattest for ansatte og frivillige innenfor Den norske kirke.

Departementet gjør særskilt oppmerksom på at spørsmålet om livssynsnøytrale seremonirom til bruk for ulike livsfaseriter utredes av Kulturdepartementet, som har ansvar for tros- og livssynsspørsmål i sin alminnelighet.

På grunnlag av Stortingets behandling av lovforslaget sikter departementet mot å ta opp forslag til endringer også i forskriften til gravferdsloven. Dette vil senere bli sendt på egen høring.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene som fremkommer i vedlagte høringsnotat. Vi ber relevante høringsinstanser vurdere om saken bør forelegges underliggende organer og andre berørte organisasjoner og foreninger som ikke er oppført på høringslisten. Dokumentene er også tilgjengelige på www.regjeringen.no/fad.

Høringsfristen er 15. september 2010. Høringsuttalelser sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo, og kan også sendes som e-post til postmottak@fad.dep.no.

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
fung. ekspedisjonssjef
Torbjørn B. Hjorthaug
avdelingsdirektør


Vedlegg

Kulturdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Arbeidsdepartementet

Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkelige fellesråd i Den norske kirke
Kommuner med forvaltningsansvar for kirkegårder
Vestfold Krematorium
Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Den katolske kirke
Islamsk råd
Human-Etisk Forbund

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Gravferdsrådet
Norsk Forening for Kirkegårdskultur
HSH Gravferd/BFN
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene
Fagforbundet – kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen
Det Norske Diakonforbund
MFO – Musikernes fellesorganisasjon

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Høgskulen i Volda
Det praktisk-teologiske seminar