Høring - Endringer i jernbaneloven, jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven (fjerde jernbanepakke mv.)

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til endringer i ovennevnte lover på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.10.2018

Vår ref.: 18/893-

Høringsbrev (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bane NOR SF

Baneservice AS

CargoNet AS

Entur AS

Finansdepartementet

Flytoget AS

Forsvarsdepartementet

Green Cargo AB

Grenland Rail AS

Hector Rail AB

Justis- og beredskapsdepartementet

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

LKAB Malmtrafik AB

Mantena AS

NHO Logistikk og Transport

Norsk Jernbaneforbund

Norsk lokomotivmannsforbund

Norske tog AS

NSB AS

NSB Gjøvikbanen AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Politidirektoratet

Riksadvokaten

SJ AB

Statens havarikommisjon for transport

Statens jernbanetilsyn

Utenriksdepartementet