Høring - endringer i kapitalkravsforskriften mm.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.07.2010

Vår ref.: 10/1139 MW/EGR

Høring – endringer i kapitalkravsforskriften mm.


Finansdepartementet sender med dette på høring et utkast fra Finanstilsynet om forslag til endringer i kapitalkravsforskriften, beregningsforskriften, likviditetsforskriften og forskriften om store engasjementer .

Forslaget er i hovedsak en oppfølging av endringer i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF om å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49 EF om kravene til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag. Direktivene blir i mange sammenhenger omtalt som kapitalkravsdirektivene (Capital Requirements Directive (“CRD”)).

Endringsforslagene fra EU-kommisjonen har kommet i to omganger. De første endringene ble foreslått av EU-kommisjonen 1. oktober 2008, også omtalt som CRD II-direktivet. Direktivendringen ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 27. juli 2009. EU-kommisjonen la 13. juli 2009 fram sitt andre forslag til endringer i direktiv 2006/48/EF og direktiv 2006/49/EF. Dette endringsforslaget fra EU-kommisjonen omtales som CRD III-direktivet. Forslaget er behandlet av EUs råd, og det foreligger et utkast til kompromisstekst datert 28. oktober 2009. Kommisjonens forslag er fortsatt til behandling i Europaparlamentet. Det er forventet at endringsdirektivet vil være ferdig behandlet sommeren 2010.

Fristen for å gjennomføre endringsdirektivene, CRD II og CRD III i EU, er (etter forslaget når det gjelder CRD III) 31. oktober 2010, og nasjonale regler skal ha virkning fra 1. januar 2011. Finansdepartementet legger til grunn at direktivendringene vil bli tatt inn i EØS avtalen på vanlig måte.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 30. juli 2010. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Mirella Elisa Wassiluk
                                                                                underdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop NKL BA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

Til toppen