Høring - endringer i kravene til noteopplysninger mv. i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, banker og finansieringsforetak

Resultat: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2008

Vår ref.: 08/3242 FM GK

Finansdepartementet har i brev fra Kredittilsynets 29. september 2008 mottatt høringsnotat med forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Det foreslås at endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2008 eller senere.

Kredittilsynet har i et høringsnotat av 31. oktober 2008 foreslått endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak. Det foreslås at endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere, men at de nåværende bestemmelsene i årsregnskapsforskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder kan benyttes i en overgangsperiode. Overgangsperioden foreslås begrenset til å gjelde 2008 regnskapene.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 10. desember 2008. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                           Geir Karlsen
                                                                                            rådgiver

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsinstanser


AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

Til toppen