Høring - endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.: 11/439 EBj

Høring - endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet

Vedlagt følger høringsnotat 5. april 2011 utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften som følge av endringer i Direktiv 2003/71/EC (prospektdirektivet) og Direktiv 2004/109/EC (rapporteringsdirektivet).

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen
30. september 2011. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                      Alexander Behringer
                                                                      underdirektør


Vedlegg: Finanstilsynets høringsnotat av 5. april 2011
              Liste over høringsinstanser

 

 

Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

 

 

Til toppen