Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2011

Vår ref.: 09/5279 SL MLF/KR

Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. Departementet går inn for at skattelistene fremdeles skal være offentlige, men at det gjøres endringen i måten opplysningene blir offentliggjort.

I høringsnotatet foreslår departementet at skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på skatteetatens hjemmesider på Internett hele året, og at det kun vil være adgang til å gjøre enkeltsøk i skattelistene. Finansdepartementet foreslår også at pressen fortsatt skal få tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men bare under forutsetning av at hver redaksjon inngår en avtale med skatteetaten om begrensninger i retten til å publisere fullstendige skattelister. Videre foreslås det at ordningen med utlegg av papirlister på skattekontorene avvikles, og at opplysninger om avdøde personer og personer under 18 år fjernes fra listene.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 28. mars 2011. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør                                                                  
                                                              Rino S. Lystad
                                                              lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Barneombudet Postboks 8889 Youngstorget  0028 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Fagpresses Forening Akersg. 41 0158 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Landslaget for lokalaviser Kongensgate 14 0153 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Mediebedriftenes Landsforening Tollbug. 27 0157 OSLO
Norsk Journalistlag Pb 8793 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk kommunikasjonsforening Postboks 333 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Presseforbund Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO
Norsk redaktørforening Postboks 624 Sentrum 0106 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Statistisk sentralbyrå, Postboks 8131 Dep  0033 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO