Høring - endringer i tvisteloven § 20-11 – sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar for saksøker fra EØS-stat

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i tvisteloven § 20-11. Forslaget presiserer at saksøkere bosatt i EØS-stat ikke kan avkreves sikkerhet for sakskostnadsansvar dersom tvistegjenstanden faller innenfor EØS-avtalens virkeområde. Som et alternativ foreslås at saksøkere fra EØS-stat aldri kan avkreves slik sikkerhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2016

Vår ref.: 16/5755 ES SSA/bj

Høring - endringer i tvisteloven § 20-11 – sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar for saksøker fra EØS-stat


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i tvisteloven § 20-11. Bestemmelsen innebærer at saksøkere med bopel i utlandet kan måtte stille sikkerhet for mulig sakskonstnadsansvar. Sikkerhet kan ikke kreves blant annet dersom det ville stride mot en folkerettslig forpliktelse til å likebehandle parter bosatt i utlandet og parter bosatt i Norge.

Bakgrunnen for høringen er en grunngitt uttalelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA 13. juli 2016, som finner at tvisteloven § 20-11 er i strid med EØS-avtalens påbud om likebehandling. Departementet er uenig i dette, men foreslår likevel en lovendring som går ut på å presisere at sikkerhet for sakskostnadsansvar ikke kreves i saker hvor tvistegjenstanden faller inn under EØS-avtalens virkeområde. Som et alternativ foreslås det også en lovendring som innebærer at sikkerhet aldri kan kreves fra saksøkere fra en EØS-stat.

Frist for å sende inn høringssvar er 24. oktober 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

 

Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

Sigurd Aaserudhagen
fung. lovrådgiver

Departementene

Statsministerens kontor

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Forliksrådene

Arbeidsretten

Jordskifterettene

Utmarksdomstolen for Finnmark

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Sametinget

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Disiplinærnemnda for advokater

Domstoladministrasjonen

Finnmarkskommisjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Innstillingsrådet for dommere

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Medietilsynet

Patentstyret

Politidirektoratet

Politidistriktene

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatene

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for dommere

Tolldirektoratet

Trygderetten

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

NRK AS

Posten Norge AS

 

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskulen i Volda

Høyskolen Kristiania

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

 

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Dommerfullmektigforeningen

Finans Norge

Gjeldsoffer-alliansen

ICJ-Norge

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tollerforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rettspolitisk forening

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Tekna

Transparency International Norge

Virke Inkasso

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Gatejuristen

Juridisk Rådgivning for Kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

 

 

Til toppen