Høring - Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2010

Vår ref.: 08/3242 GK

Høring - Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper mv


Departementet viser til at enkelte høringsinstanser til høringen av endringer i kravene til noteopplysninger for forsikringsselskaper, jf. departementets høringsbrev 5. juni 2009, tok til orde for ytterligere lettelser for «små forsikringsselskaper». Finansdepartementet ba Finanstilsynet i brev 18. desember 2009 om en vurdering av spørsmålet om ytterligere utvidelse av virkeområdet for lettelser i noteopplysninger og ytterligere lettelser i krav til noteopplysninger for «små forsikringsselskaper».

Finansdepartementet har i brev 6. mai 2010 mottatt Finanstilsynets vurderinger i vedlagt utkast til høringsnotat. Vedlagt følger høringsnotat med utkast til forskriftsendringer utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om merknader innen 20. september 2010. Det bes om at høringsinnspillene sendes til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes å vurdere om andre, tilknyttede virksomheter eller lignende bør gjøres oppmerksomme på saken.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Per Øystein Eikrem
                                                                                     avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet

Vedlegg
      • Liste over høringsinstanser
      • Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper

 

Høringsinstanser


Justis- og politidepartementet
Nærings- handelsdepartementet
Aktuar Konsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Gjensidige Nordmøre og Romsdal
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Imarex Nos ASA
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
The Nordic Association of Marine Insurers
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen