Høring - FNs rasediskrimineringskonvensjon - invitasjon til skriftlig innspill i forbindelse med Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomite

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette invitasjon til skriftlig innspill i forbindelse med Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomite på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.05.2017

Vår ref.: 17/229

FNs rasediskrimineringskonvensjon - invitasjon til skriftlig innspill i forbindelse med Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomite

FNs konvensjon av 21.12.1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (ICERD), som Norge er part i, pålegger statene å rapportere til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om tiltak som er truffet for å gjennomføre konvensjonens bestemmelser. Norges forrige rapport ble lagt fram i 2013. Fristen for innlevering av Norges 23./24. rapport er satt til 19.09.2017.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har det nasjonale koordineringsansvaret. Basert på innspill fra aktuelle departementer har BLD utarbeidet et første utkast til rapport. Vedlagte utkast til rapport er på norsk, og vil bli oversatt til engelsk før oversending til CERD.

Norges rapportering til CERD skal bestå av to deler:

  1. Et spesifikt CERD dokument (treaty-spesific document / a CERD-specific document) som BLD er ansvarlig for å koordinere og ferdigstille. Her rapporteres det på artiklene 1 til 7 og på CERDs avsluttende merknader av 25.09.2015, samt tilleggspørsmål av 22.12.2016.
  2. Det nasjonale basis dokumentet (Common core document) ligger innenfor Utenriksdepartementets ansvarsområde (UD). Dette dokumentet vurderes oppdatert.

Det er videre satt av midler til utarbeiding av en såkalt skyggerapport. Oppdraget vil bli utlyst til høsten.

Utkast til rapport sendes på brei høring til Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Barneombudet, KS og sivilt samfunn. Høringsutkastet vil også bli publisert på regjeringen.no. Det gis en 4 ukers høringsfrist. Merknadene fra høringsinstansene vil bli forelagt Sametinget.

Alle merknadene vil bli vurdert, men det står departementene fritt å bestemme om merknadene skal innarbeides i rapporten. Vi vil her minne om at CERD har bestemt at CERD-rapporten ikke skal overskride 40 sider.

Aktuelle dokumenter i tilknytning til Norges 23./24. rapport til CERD er lagt ut på BLDs hjemmeside. Se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fns-rasediskrimineringskonvensjon-/id670417/

Vi tillater oss å be om merknader til vedlagte utkast innen 22.05.2017. Eventuelle spørsmål kan rettes til Georg Hilmar Antonsen gan@bld.dep.no

Med hilsen                                                                         

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

   

                                                                               Georg Hilmar Antonsen

                                                                               seniorrådgiver

 

Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

 

Afrikan Youth In Norway - AYIN

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Atlas-alliansen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Den Norske Advokatforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske Romforening

Det mosaiske trossamfund i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Fellesrådet for Afrika

Flyktninghjelpen

FN-sambandet

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service

Human-Etisk forbund

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk kvinnegruppe i Norge

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Kirkerådet

Kommunesektorens organisasjon

Krisesentersekretariatet

Kristent Interkulturelt Arbeid

Kvenlandsforbundet v/ Bjørnar Seppola

Kvensk institutt

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LIM Likestilling, integrering og mangfold

Mangfold i arbeidslivet - MiA

Menneskerettsalliansen

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges Røde Kors

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Rombefolkning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norske kveners forbund / Ruijan Kveeniliitto

Norske samers riksforbund

Norsk-Finsk Forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Oslo katolske bispedømme

Raisa Bielenberg v/ International Romani Union

Riddu Riddu

Romani kultura

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Samenes folkeforbund

Sámi Nisson Forum - Samisk Kvinne Forum

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Sivilombudsmannen

Skogfinske interesser i Norge

Skoltene i Norge v/ Mikit Ivanowitz

Taternes landsforening

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen