Høring - Fond for lyd og bilde - nye vedtekter

Ny forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og opphever samtidig gjeldende forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde av 19. januar 1999. I forbindelse med forskriftsendringen skal vedtektene for fondet oppdateres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009

Vår ref.: 2006/05787 KU/KU1 ILK

Fond for lyd og bilde - nye vedtekter

Vedlagt følger ny Forskrift om tilskudd fra fond for lyd og bilde vedtatt av Kultur- og kirkedepartementet den 31. mars 2009. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og opphever samtidig gjeldende forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde av 19. januar 1999.

I forbindelse med forskriftsendringen skal også vedtekter for fondet oppdateres. Vedlagt følger gjeldende vedtekter samt et utkast til nye vedtekter. Styret og berørte organisasjoner oppfordres til å uttale seg om vedtektsendringene, jf. § 6, 3 ledd. Fristen settes til 1. juli 2009.

Med hilsen

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Inger Lise Kurseth
seniorrådgiver

Vedlegg:

Forskrift om tilskudd fra fond for lyd og bilde

Vedtekter for Norsk Kassettavgiftsfond

Utkast til nye vedtekter for Fond for lyd og bilde

Endringer er satt i kursiv.

VEDTEKTER FOR FOND FOR LYD OG BILDE

§ 1 Formål

”Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspillinger av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.”

 § 2 Fondets midler

Fondets midler bevilges av Stortinget og forvaltes av Finansdepartementet.

§ 3 Styret

Fondets styre består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet. Seks av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra rettighetshaverorganisasjonene.

To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra organisasjoner som representerer opphavsmenn, to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra organisasjoner som representerer utøvende kunstnere og to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra produsentorganisasjonene IFPI, FONO og Norske Film- og TV produsenters forening.

Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Styrets formann oppneves av Kultur- og kirkedepartementet. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene med varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme. Kultur- og kirkedepartementet kan gi nærmere regler for styrets arbeid.

Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere har rett til å møte som observatører i styrets møter med adgang til å gjøre protokolltilførsler.

§ 4 Styrets arbeid

Styret foreslår hvert år i januar en hovedfordeling av de midler som er stilt til disposisjon. Hovedfordelingen skal ta utgangspunkt i den deling av midlene i fire deler, hvorav en avsettes og disponeres av styre på fritt grunnlag, mens de øvrige deler avsettes til formål som har tilknytning til henholdsvis opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. Hovedfordelingen fastsettes av departementet.

Styret kan forut for sin tildeling av midler be om innstilling fra faglige utvalg, bestående av representanter for de tre rettighetshavergruppene.

Styret gir melding til departementet og rettighetshaverorganisasjonene om foregående års virksomhet innen 31. mars hvert år. Meldingen forelegges Stortinget.

Styret kan innenfor rammen som er trukket opp i § 1 vedta retningslinjer om avgrensning mot kunstformer, mottaksgrupper og prosjektgrupper som faller utenfor fondets formål. Retningslinjene skal forelegges Kultur- og kirkedepartementet til godkjennelse.

§ 5 Vedtektsendringer

Fondets vedtekter kan endres av Kultur- og kirkedepartementet etter forutgående drøftinger med berørte organisasjoner og etter at styret har uttalt seg.

 

 

 

 

Danse- og Teatersentrum

Den Norske Forfatterforening

Forbundet Frie Fotografer

Grafill

GramArt

Musikernes Fellesorganisasjon

Norges Fotografforbund

Norsk Artistforbund

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund (Dramatikerforbundet)

Norske Filmregissører

Norske Interiørarkitekter og Møbeldesigneres Landsforening

Norske Kunsthåndverkere

Norske Scenografer

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Filmforbund

Norske Folkemusikk- og Danselag

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)

Norsk komponistforening

Norsk musikerforbund

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Revyforfatterforening

Norske Sceneinstruktørforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Tonekunstnersamfunn

Ny Musikks komponistgruppe

Fond for lyd og bilde v/ styret

Til toppen