Høring - forlengelse av varigheten av koronaloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt ut et høringsbrev hvor det bes om høringsinstansenes syn på om varigheten av koronaloven bør forlenges. Det foreslås også enkelte mindre endringer i loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2020

Vår ref.: 20/1692 - TME

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om enkelte endringer i midlertidig lov 27. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). Det anmodes bl.a. om høringsinstansenes syn på om varigheten av loven bør forlenges med én måned.

Frist for å avgi høringssvar er 8. april 2020 kl. 16.00.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen
Ketil Bøe Moen
ekspedisjonssjef

Tonje Meinich
avdelingsdirektør

 

Departementene

Regjeringsadvokaten
Domstolsadministrasjonen

Fylkesmenn

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Juristforbundet
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Næringslivets hovedorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Nord universitetet
Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)
Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
OsloMet – Storbyuniversitetet
Statlige høyskoler
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim NTNU