Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017

Vår ref.: 17/1534

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. juni 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Torkel Sandegren (e.f.)
avdelingsdirektør

Trond Rakkestad
seniorrådgiver

Akademikerne

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten

Arbeidssøkerforbundet (AFO)

Autismeforeningen i Norge

BAR-barn av rusmisbrukere

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  Bedriftsforbundet

Barne - og Ungdomsrevmatikergruppen (BURG)

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)

Cerebral Parese foreningen

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Det norske diakonforbund

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen (EO)

Finans Norge

Finansdepartementet

Forandringsfabrikken

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen Norges døvblinde

Forbrukerrådet

Forskningsinstituttet IRIS

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsdepartementet

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmennene

Handelshøyskolen BI Oslo

Handikappede Barns Foreldreforening

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

HR Norge

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sørøst-Norge i Telemark

Høgskolen i Østfold

Institutt for offentlig rett (UIO)

Institutt for privatrett (UIO)

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jushjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klima- og miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kreftforeningen

KS

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landets kommuner

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) 

Landsforeningen for Utviklingshemmede og Pårørende

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

M.E. Nettverket i Norge 

ME-foreningen

Mental Helse Norge

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemminger

NITO

Nordlandsforskning

Norges blindeforbund

Norges døveforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Epilepsiforbund 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Journalistlag

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) 

Norsk Tourette Forening 

NTNU

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Organisasjon for barnevernsforeldre

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo kommune

Pasient- og brukerombudene

PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Private Barnehagers Landsforbund

Pårørendealliansen 

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksmekleren

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Samferdselsdepartementet

SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak

Samfunns- og næringslivsforskning

Senter for seniorpolitikk

SINTEF Teknologi og samfunn

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Rogalandsforskning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Unge duer

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet                                                                       

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS